TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

การกำกับดูแล

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ e-Standard

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 34-2566

 • 27 ม.ค. 66
 • 379
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์

การประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 33-2566

 • 24 ม.ค. 66
 • 674
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ จำนวน 2 ฉบับ

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ จำนวน 2 ฉบับ และข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทดสอบสมรรถนะการทำงานเทคโนโลยีชีวมิติ

 • 28 พ.ย. 65
 • 195
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ เลขที่ ขมธอ. 32-2565

การรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ เลขที่ ขมธอ. 32-2565

 • 29 ก.ย. 65
 • 252
e-Standard
 • 29 ก.ย. 65
 • 1236
e-Standard
(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (INFORMATION SECURITY FOR ELECTRONIC DELIVERY SERVICE PROVIDERS) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (INFORMATION SECURITY FOR ELECTRONIC DELIVERY SERVICE PROVIDERS) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น (สิ้นสุดการเวียนร่าง 24 มิถุนายน 2565)

 • 02 มิ.ย. 65
 • 189
e-Standard
(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ (COLLECTION, MODERATION AND PUBLICATION OF ONLINE CUSTOMER REVIEWS) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ (COLLECTION, MODERATION AND PUBLICATION OF ONLINE CUSTOMER REVIEWS) สำหรับเวียนขอข้อคิดเห็น (สิ้นสุดการเวียนร่าง 24 มิถุนายน 2565)

 • 01 มิ.ย. 65
 • 136