TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ e-Standard

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เวอร์ชัน 3.0 จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เวอร์ชัน 3.0 จำนวน 3 ฉบับ

 • 13 มี.ค. 66
 • 829
e-Standard
ETDA เชิญทุกภาคส่วน ร่วมสรุป ร่างแผนพัฒนา “มาตรฐานดิจิทัล” กลไกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระดับสากล

เน้นทุกภาคส่วนมีแผนสำหรับ Digital Standards ที่ไม่ซ้ำซ้อน มีแนวทางปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยภายในปี 2570 ประเทศไทยจะมีมาตรฐานดิจิทัลที่สำคัญและจำเป็น เชื่อมโยงข้อมูลและระบบให้บริการดิจิทัล

 • 26 ส.ค. 64
 • 1277
e-Standard
ETDA เดินหน้าผลักดัน Digital Standards Master Plan

มีมาตรฐานอะไรบ้างที่ควรจะดูแล มีมาตรฐานอะไรบ้างที่หน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปแล้ว ทำอย่างไรจะมีภาพใหญ่ภาพเดียวกัน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้

 • 13 ส.ค. 64
 • 1273
e-Standard
ETDA เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ e-Voting System ภายใน 4 ส.ค. นี้

e-Voting System ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกในการลงคะแนนจากที่ไหนก็ได้

 • 02 ส.ค. 64
 • 895
e-Standard
เปิดเวที Hearing ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ Electronic Privacy Notices and Consent

สป.ดศ. ทำหน้าที่ สคส. ร่วมกับ ETDA ขอเชิญหน่วยงานที่ให้บริการออนไลน์ เข้าร่วมงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิ.ย. 64 นี้

 • 18 มิ.ย. 64
 • 1898
e-Standard
ETDA จับมือ IBM เล็งพัฒนามาตรฐานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย บนเทคโนโลยีบล็อกเชน

ETDA ผนึก IBM ทำความร่วมมือการใช้บล็อกเชนในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หวังพัฒนามาตรฐานรองรับการใช้ลายมือดิจิทัล และการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เชื่อมโยงรัฐ-เอกชน ใช้เทคโนโลยีอย่างมั่นคงปลอดภัย

 • 18 มี.ค. 64
 • 1323
e-Standard
เปิดมิติใหม่การศึกษาไทย นำร่องใช้ Digital Transcript ปี ’63 พร้อมดันสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ

เดินหน้าใช้ Digital Transcript ตอบโจทย์สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน อำนวยความสะดวกให้นิสิตนักศึกษา ลดขั้นตอนการรับสมัครเข้าทำงาน หรือรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบ

 • 01 ธ.ค. 63
 • 2517
e-Standard
ETDA ยกระดับ Transcript สู่ Digital ผู้ออกสะดวก ผู้ขอสบาย นายจ้างตรวจสอบได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

ETDA ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ยกระดับการออกทรานสคริปต์ของสถาบันการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มความสะดวกสบาย และความเชื่อมั่น ตรวจสอบง่าย ในมาตรฐานเดียว

 • 15 ต.ค. 63
 • 2159
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา เลขที่ ขมธอ. 25-2563

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา เลขที่ ขมธอ. 25-2563

 • 12 ต.ค. 63
 • 618
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยโครงสร้างข้อมูลของเอกสารรับรองและเอกสารสำแดง เลขที่ ขมธอ. 24-2563

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยโครงสร้างข้อมูลของเอกสารรับรองและเอกสารสำแดง เลขที่ ขมธอ. 24-2563

 • 30 ก.ย. 63
 • 702