TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service: e-Tax Service Provider และ e-Meeting

e-Standard Documents
  • 15 ก.พ. 66
  • 665

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service: e-Tax Service Provider และ e-Meeting

ด้วยปัจจุบัน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) มีการให้บริการตรวจประเมินระบบให้บริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และส่งเสริมให้ธุรกิจบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน ซึ่งการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจบริการที่มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ จะขยายรูปแบบและขอบเขตการให้บริการ ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนามาตรฐานและแนวทางในการตรวจประเมินเพื่อรองรับและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานธุรกิจบริการทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุดังกล่าว สพธอ.จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการตรวจประเมินได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านการตรวจประเมินและสร้างให้เกิด ecosystem ที่ช่วยสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างสมบูรณ์ จึงได้จัดให้มีการศึกษาแนวทางพัฒนากระบวนการรับรองหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) หรือหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น โดยหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญภายใต้โครงการดังกล่าว คือการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service: e-Tax Service Provider และ e-Meeting

วัตถุประสงค์การประชุม

  • เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service
  • เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรด้านการตรวจประเมินในมิติของ Digital Service         
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • . ได้รับข้อมูล และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและประเด็นสำคัญของรูปแบบแนวทางความร่วมมือกับเครือข่ายบุคลากรและหน่วยตรวจสอบรับรองภายนอกด้านการตรวจประเมินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการนำแนวทางไปปฏิบัติ
  • กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสามารถเตรียมความพร้อมหากประสงค์จะเข้าร่วม

กลุ่มเป้าหมายของการประชุม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจประเมิน อาทิ หน่วยตรวจสอบรับรอง หน่วยตรวจ หน่วยงานตรวจประเมินและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ต่อโครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service: e-Tax Service Provider และ e-Meeting
ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการรับรองหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB)
หรือหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

เวลา กำหนดการ
 
12.30 - 13.00 น.
13.00 - 13.15 น.
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
Moving Forward to Digital Services with ETDA
โดย ผู้บริหาร สพธอ.
 
13.15 - 14.00 น.
 
 
 
14.00 - 14.30 น.
 
ช่วงที่ 1 แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service
- รูปแบบความร่วมมือ
- แนวทางการขึ้นบัญชีผู้ตรวจประเมิน
 
ช่วงที่ 2 แนวทางการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ด้าน Digital Service
- กลุ่มเป้าหมาย
- โครงสร้างหลักสูตร และรูปแบบการฝึกอบรม
- แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน Digital Service
 
14.30 - 15.30 น. รับฟังความคิดเห็น และถาม ตอบ
หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 

ตอบรับเข้าร่วมการประชุมที่นี่
 

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)