TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ กระเป๋าดิจิทัลสำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารรับรอง (ภายใน 10 มี.ค. 66)

e-Standard Documents
  • 08 ก.พ. 66
  • 1426

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ กระเป๋าดิจิทัลสำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารรับรอง (ภายใน 10 มี.ค. 66)

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

 

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยกระเป๋าดิจิทัลสำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารรับรอง (Digital Wallet for Verifiable Credentials) และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ดังกล่าว ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่ "ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม" 

โดย ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ อธิบายหลักการ กรอบการทำงาน องค์ประกอบที่สำคัญ และโพรโทคอลการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับกระเป๋าดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนเอกสารรับรอง (verifiable credential: VC) และเอกสารสำแดง (verifiable presentation: VP) โพรโทคอลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระเป๋าดิจิทัลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการให้บริการกระเป๋าดิจิทัล เพื่อให้ผู้ให้บริการกระเป๋าดิจิทัล (digital wallet provider) และผู้ออกเอกสารรับรอง (verifiable credential issuer) มีแนวทางในการให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถทำงานร่วมกันได้

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้เป็นแนวทางได้กับทั้งผู้ออกเอกสาร (issuer) ผู้ถือเอกสาร (holder) และผู้ตรวจสอบเอกสาร (verifier) สำหรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ เช่น การพิสูจน์และยืนยันตัวตน การบริหารจัดการเอกสารรับรอง การบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส การลงลายมือชื่อดิจิทัล และการเลือกเปิดเผยข้อมูลบางส่วน (selective disclosure)

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้จำกัดนิยามของกระเป๋าดิจิทัลให้ครอบคลุมเฉพาะการใช้งานเอกสารรับรองและเอกสารสำแดงที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature) เท่านั้น แต่จะไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการระบบรหัส (cryptography) และไม่ครอบคลุมการใช้งานกระเป๋าดิจิทัลประเภทอื่น ๆ เช่น กระเป๋าดิจิทัลสำหรับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money wallet) หรือกระเป๋าดิจิทัลสำหรับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (cryptocurrency/cryptoasset wallet)
 

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐาน ฯ ดาวน์โหลด ระยะเวลาเวียนร่าง
กระเป๋าดิจิทัลสำหรับการแลกเปลี่ยนเอกสารรับรอง
(Digital Wallet for Verifiable Credentials)
Icon_PDF.png 8 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2566
ดาวน์โหลด Comment Form


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 # 91509 (วราภรณ์) หรือ 099-4155491 (พัชราภรณ์ ฮอย)
อีเมล: estandard.centerat-sign.pngetda.or.th

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)