TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Delivery Service) (ภายใน 3 ก.พ. 66)

e-Standard Documents
  • 16 ม.ค. 66
  • 614

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Delivery Service) (ภายใน 3 ก.พ. 66)

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยบริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออธิบายภาพรวมของการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดของบริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดรับส่ง (access point) ระหว่างผู้ส่งข้อมูลกับผู้รับข้อมูล มีแนวทางในการให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูลที่ใช้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้ได้กับหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น

  • ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร
  • ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมต่อกับระบบ National Single Window (NSW)
  • ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือในการส่งหรือรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะมีข้อกำหนดอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น เกณฑ์วิธี (protocol) ของการรับส่งข้อมูล โครงสร้างข้อมูลของข้อมูลที่จะส่ง ดังนั้น ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ควรดำเนินการตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
 

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐาน ฯ ดาวน์โหลด ระยะเวลาเวียนร่าง
บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Delivery Service)
Icon_PDF.png 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566
ดาวน์โหลด Comment Form


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 # 91505 (วีรศักดิ์ ดีอ่ำ)
อีเมล: estandard.centerat-sign.pngetda.or.th

Rating :
Avg: 5 (2 ratings)