TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ e-Standard

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เวอร์ชัน 3.0 จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เวอร์ชัน 3.0 จำนวน 3 ฉบับ

 • 13 มี.ค. 66
 • 5615
e-Standard
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service: e-Tax Service Provider และ e-Meeting

ปัจจุบัน ETDA ได้ให้บริการตรวจประเมิน Digital Service เช่น ระบบ e-Tax Service Provider และระบบ e-Meeting โดย ETDA ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน จึงเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการตรวจประเมินมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านการตรวจประเมิน และสร้างให้เกิด Ecosystem สนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์

 • 15 ก.พ. 66
 • 570
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 34-2566

 • 27 ม.ค. 66
 • 1377
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์

การประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 33-2566

 • 24 ม.ค. 66
 • 1401
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ จำนวน 2 ฉบับ

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ จำนวน 2 ฉบับ และข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการทดสอบสมรรถนะการทำงานเทคโนโลยีชีวมิติ

 • 28 พ.ย. 65
 • 771
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ เลขที่ ขมธอ. 32-2565

การรวบรวม กลั่นกรอง และเผยแพร่รีวิวของผู้บริโภคบนช่องทางออนไลน์ เลขที่ ขมธอ. 32-2565

 • 29 ก.ย. 65
 • 784