TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ จำนวน 2 ฉบับ

e-Standard Documents
  • 28 พ.ย. 65
  • 771

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ จำนวน 2 ฉบับ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้จัดทำข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เพื่อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยประกาศเป็นข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ เล่ม 3: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายนิ้วมือสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และ เล่ม 4: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายม่านตาสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน


 

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ดาวน์โหลด
1. ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ - เล่ม 3: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายนิ้วมือสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เลขที่ ขมธอ. 29 เล่ม 3-2565     Icon_PDF.png
2. ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ - เล่ม 4: การใช้งานเทคโนโลยีการรู้จำลายม่านตาสำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน เลขที่ ขมธอ. 29 เล่ม 4-2565     Icon_PDF.png

สามารถดู รายการของข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ทั้งหมด ได้ที่ ETDA Recommendation

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)