TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ e-Standard

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Standard
 • 28 ก.พ. 65
 • 1892
e-Standard
ยกเลิกข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เวอร์ชัน 2.0 จำนวน 3 ฉบับ

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เวอร์ชัน 2.0 จำนวน 3 ฉบับ

 • 30 ก.ย. 64
 • 3831
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 28-2564

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 28-2564

 • 29 ก.ย. 64
 • 1489
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 26-2564 เวอร์ชัน 2.0

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 26-2564 เวอร์ชัน 2.0

 • 13 ก.ย. 64
 • 1252
e-Standard
ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 27-2564

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 27-2564

 • 02 ก.ย. 64
 • 1218
e-Standard
ETDA เชิญทุกภาคส่วน ร่วมสรุป ร่างแผนพัฒนา “มาตรฐานดิจิทัล” กลไกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระดับสากล

เน้นทุกภาคส่วนมีแผนสำหรับ Digital Standards ที่ไม่ซ้ำซ้อน มีแนวทางปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยภายในปี 2570 ประเทศไทยจะมีมาตรฐานดิจิทัลที่สำคัญและจำเป็น เชื่อมโยงข้อมูลและระบบให้บริการดิจิทัล

 • 26 ส.ค. 64
 • 2079
e-Standard
ETDA เดินหน้าผลักดัน Digital Standards Master Plan

มีมาตรฐานอะไรบ้างที่ควรจะดูแล มีมาตรฐานอะไรบ้างที่หน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปแล้ว ทำอย่างไรจะมีภาพใหญ่ภาพเดียวกัน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้

 • 13 ส.ค. 64
 • 1936
e-Standard
ETDA เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ e-Voting System ภายใน 4 ส.ค. นี้

e-Voting System ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสะดวกในการลงคะแนนจากที่ไหนก็ได้

 • 02 ส.ค. 64
 • 1483
e-Standard
เปิดเวที Hearing ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ Electronic Privacy Notices and Consent

สป.ดศ. ทำหน้าที่ สคส. ร่วมกับ ETDA ขอเชิญหน่วยงานที่ให้บริการออนไลน์ เข้าร่วมงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 มิ.ย. 64 นี้

 • 18 มิ.ย. 64
 • 2497