TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 31-2565

e-Standard Documents
  • 29 ก.ย. 65
  • 2557

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 31-2565

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation การมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Delegation of Authority) อธิบายภาพรวมของการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการมอบอำนาจ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของการมอบอำนาจ หลักฐานของการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสนับสนุนของการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการมอบอำนาจในรูปแบบกระดาษ

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจมีข้อกำหนดตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการมอบอำนาจ เช่น การให้ ผู้รับมอบอำนาจลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจด้วย หรือการใช้หนังสือมอบอำนาจที่มีรายการข้อมูลเฉพาะตามที่แต่ละหน่วยงานกำหนด ดังนั้น ผู้ใช้งานต้องดำเนินการตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้สามารถใช้ได้กับการมอบอำนาจที่ทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือ โดยมีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้น แต่จะไม่ครอบคลุมถึง

  • การแปลงหนังสือมอบอำนาจในรูปแบบกระดาษให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • การมอบอำนาจที่ไม่ทำเป็นหนังสือหรือไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ เช่น การมอบอำนาจด้วยวาจาที่มี การบันทึกเสียงเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนของการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ ไม่มีเจตนาปิดกั้นหรือห้ามใช้วิธีการอื่นในการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อเสนอแนะมาตรฐาน ฯ ดาวน์โหลด
ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 31-2565 Icon_PDF.png

สามารถดู รายการของข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ (ETDA Recommendation) ทั้งหมด ได้ที่ ETDA Recommendation

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)