TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 28-2564

e-Standard Documents
  • 29 ก.ย. 64
  • 1488

ประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 28-2564

ประกาศแล้ว !! ETDA Recommendation ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Privacy Notices and Consent) อธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) และการขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนำสาระสำคัญของบันทึกการให้ความยินยอม (consent receipt หรือ consent record) สำหรับส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถนำข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ไปปรับใช้กับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวและการขอ ความยินยอมที่ไม่ได้ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
privacy_1260x400-(1).jpg

ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ข้อกำหนดในส่วนของประกาศ ความเป็นส่วนตัวสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัวให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้เป็นเพียงคำแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว และการขอความยินยอมสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะด้านหรือสภาวิชาชีพที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายเฉพาะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวไว้อยู่แล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยงานกำกับดูแลหรือสภาวิชาชีพ เป็นหลัก และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเลือกข้อกำหนดในข้อเสนอแนะมาตรฐานฉบับนี้ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้ สพธอ. ได้จัดทำขึ้นโดยตระหนักถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องไม่นำไปใช้เพื่อการจำกัดสิทธิของคนพิการหรือทุพพลภาพ

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
Icon_PDF.png ข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ขมธอ. 28-2564

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)