TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

Crisis in future cities : วิกฤติในเมืองสะเทือนไปถึงสุขภาพจิตผู้อยู่อาศัย

Foresight Documents
  • 23 ม.ค. 66
  • 838

Crisis in future cities : วิกฤติในเมืองสะเทือนไปถึงสุขภาพจิตผู้อยู่อาศัย

ในยุคที่ผู้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต และตัดสินใจที่จะแยกตัวออกจากครอบครัวใหญ่มาใช้ชีวิตส่วนตัวที่อิสระและแสวงหาความสะดวกสบายในสังคมเมือง  จึงปฏิเสธไม่ได้ที่การขยายตัวของสังคมเมืองจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่แนวโน้มประชากรในเมืองและโครงสร้างพื้นฐานก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น การขยายเส้นทางเดินรถไฟฟ้า การสร้างที่อยู่อาศัยใกล้แนวรถไฟฟ้า โดยองค์การสหประชาชาติประเมินว่า 55% ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเขตเมือง และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 68% ภายในปี 2593 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียและแอฟริกา โดยผู้คนส่วนหนึ่งเลือกที่จะย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้ามาอาศัยอยู่ในสังคมเมือง มองหาโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และหลีกหนีจากประสบการณ์เชิงลบ เช่น ความยากจน การว่างงาน ครอบครัวแตกแยก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนอาจส่งผลต่อสุขภาพจิต

เมื่ออนาคตของความเป็นเมืองขยายเพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ความหนาแน่นทางกายภาพและประชากรของเมือง ภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ พื้นที่สีเขียวภายในเมืองลดลงส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิต เมื่อน้ำจืดหายากขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ลดลง ราคาอาหารเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่ยากในที่สุด ทั้งหมดล้วนก่อให้เกิดความรุนแรงทางจิตใจ และจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อไม่สามารถ 'รับมือ' ได้ ทำให้เกิดความเครียด และพัฒนาไปสู่ความโดดเดี่ยวทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลตามมา จากงานวิจัยพบว่าความโดดเดี่ยวมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้คนที่รู้สึกโดดเดี่ยวมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 26% และมีความเสี่ยงเป็นโรควิตกกังวลเพิ่มขึ้น 32% ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายอีกด้วย
 
ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ของเมืองในอนาคตนั้นยังไม่ชัดเจนมากนัก แต่วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอโดยไม่มีสัญญานเตือน เมืองต่างๆ อาจต้องมีความพร้อมที่ดีขึ้นในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน หากใช้มาตรการป้องกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้น สิ่งนี้ช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสุขภาพจิตของประชาชนได้
 

อ้างอิง :
- https://www.weforum.org/agenda/2018/10/the-5-biggest-challenges-cities-will-face-in-the-future/#:~:text=As%20urbanization%20speeds%20up%2C%20particularly%20in%20Asian%20and,...%204%204.%20Technology%20...%205%205.%20Governance
- https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/03/02/future-of-cities-will-shape-post-covid-19-world
- https://www.urbandesignmentalhealth.com/how-the-city-affects-mental-health.html
- https://www.bangkokbiznews.com/health/social/1048850

 

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)