TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

Public-Private Partnership in Mental Healthcare ระบบบริการสุขภาพจิตโดยรัฐและเอกชน

Foresight Documents
  • 03 มี.ค. 66
  • 642

Public-Private Partnership in Mental Healthcare ระบบบริการสุขภาพจิตโดยรัฐและเอกชน

ในช่วงที่ผ่านมา ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนนั้นมีความสำคัญมากขึ้นในด้านการดูแลสุขภาพจิต การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตสามารถทำได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นหากภาครัฐและภาคธุรกิจทำงานร่วมกัน การแบ่งปันทรัพยากรและความรู้เป็นหัวใจสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และหน่วยงานที่แสวงหาผลกำไร การส่งเสริมการดูแลรักษาด้านสุขภาพจิตนั้นไม่ได้เกิดจากการเพิ่มการเข้าถึงบริการ การเพิ่มคุณภาพการดูแล หรือลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิต เพิ่มบริการให้กับผู้ป่วยและครอบครัว และลดการตีตราความเจ็บป่วยทางจิตเวช ได้ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน


ความร่วมมือด้านสุขภาพจิตนั้น สามารถทำได้ทั้งด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย การส่งเสริมป้องกัน และการบำบัดรักษา ความร่วมมือนั้นสามารถเป็นทั้งการแบ่งปันองค์ความรู้ แบ่งปันทรัพยากร หรือแบ่งปันเครือข่ายความร่วมมือที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขภาพจิตที่ขยายไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ความร่วมมือในด้านวิชาการอนาคตศึกษาด้านสุขภาพจิต ที่เกิดจากความร่วมมือของ 4 องค์กร ได้แก่ กรมสุขภาพจิต สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ซึ่งทั้งสี่หน่วยงานนี้มีที่มาที่แตกต่างกัน มีเป้าหมายและพันธกิจหลักที่แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งสี่หน่วยงานมีความสนใจในการศึกษาฉากทัศน์อนาคตด้านสุขภาพจิตของไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า จึงเกิดความร่วมมือด้านวิชาการสุขภาพจิตขึ้นเพื่อมุ่งเป้านำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพจิตและทัศนคติของสังคมไทยต่อเรื่องการให้ความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมด้านสุขภาพจิตเพื่อมุ่งสู่อนาคต


ภาครัฐและเอกชนนั้นสามารถทำอะไรร่วมกันได้อีกมากมายเพื่อพัฒนาการรักษาสุขภาพจิตและลดการตีตราสังคมที่ยังคงมีอยู่รอบตัวของผู้ที่เจ็บป่วยทางจิต ชีวิตของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในอนาคตจะดีขึ้นได้อย่างมากด้วยความร่วมมือและความร่วมมือที่ถูกต้อง และร่วมกันพัฒนาวิธีการในการจัดการด้านสุขภาพจิตแบบองค์รวมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านสุขภาพจิตจากการรวบรวมทรัพยากรจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาประสานไว้ด้วยกัน

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)