TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

ถอดสูตรสำเร็จการขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่เพื่อพลิกโฉมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

Digital Trend Documents
 • 06 ก.ย. 64
 • 230

ถอดสูตรสำเร็จการขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่เพื่อพลิกโฉมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

อีก 1 เซสชันน่าสนใจในกิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "New Techs, Next Step ก้าวต่อไปของไทยกับเทคโนโลยีใหม่ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต" จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด​ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คือ การพูดคุยในหัวข้อ "ถอดสูตรสำเร็จการขับเคลื่อนเทคโนโลยีใหม่เพื่อพลิกโฉมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย" โดย ดร.คุณากร คุณาวุฒิ ประธานที่ปรึกษา บริษัท ฟรอส์ทฯ 

ถอดสตรสำเรจการขบเคลอนเทคโนโลยใหมพลกโฉมธรกรรมทางอเลกทรอนกสในไทย-004.jpg

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านการวัดการใช้งานเทคโนโลยีในประเทศไทย

 • CT Development Index (IDI) โดย ITU ซึ่ง 3 ดัชนีชี้วัตหลัก ได้แก่ การเข้าถึง การใช้งาน และทักษะด้าน ICT ในปี 2560 พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 78 จาก 176 ประเทศ
 • Digital Competitiveness Ranking โดย IMD ใช้ปัจจัยหลัก 3 ประการในการชี้วัดการแข่งขันทางดิจิทัล ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้าน ความรู้ เทศโนโลยี และ ความพร้อมในอนาคต ไทยอยู่ในอันดับที่ 43 ด้านความรู้ อันดับที่ 22 ด้านเทคโนโลยี อันดับที่ 45 ด้านความพร้อมในอนาคต และอันดับที่ 39 จาก 64 ประเทศ ด้านความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลในปี 2563
 • B2C E-Commerce Indexโดย UNCTAD มีตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละบุคคล สัดส่วนการมีบัญชีธนาคารของแต่ละบุคคล เชิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย และคะแนนความน่าเชื่อถือของไปรษณีย์ โดยไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 42 จาก 152 ประเทศ ในปี 2563 
ถอดสตรสำเรจการขบเคลอนเทคโนโลยใหมพลกโฉมธรกรรมทางอเลกทรอนกสในไทย-006.jpg
 • Network Readiness Index (NRI) โดย Portulans Institute แบ่งปัจจัยความพร้อมด้านต่าง ๆ ออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ เทคโนโลยี ผู้คน ธรรมาภิบาล และ ผลกระทบ โดยไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 51 ด้านเทคโนโลยี อันดับที่ 61 ด้านผู้คน อันดับที่ 47 ด้านธรรมาภิบาล และ อันดับที่ 51 ด้านผลกระทบ และได้รับการจัดในอันดับที่ 51 ใน Network Readiness Index ในปี 2563

ถอดสตรสำเรจการขบเคลอนเทคโนโลยใหมพลกโฉมธรกรรมทางอเลกทรอนกสในไทย-010.jpg

ข้อเสนอแนะหลักในการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศไทย

 • โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล: การอำนวยความสะดวกในการ "เชื่อมต่อกับทุกคน" เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ การสร้าง "อัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) สำหรับทุกคน" เพื่อส่งเสริมมาตรฐานเอกลักษณ์ดิจิทัลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและส่งเสริมการใช้งานร่วมกับการใช้งานอื่น ๆ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลด้วยการจัดตั้งหน่วยงานราชการเฉพาะ เพื่อระบุและทำความเข้าใจกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการสร้างความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ อำนวยความสะดวกในการระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้วยการจัดตั้งกองทุน เพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย การสำรวจการสร้างรายได้จากข้อมูลผ่านการทำงานร่วมกัน และการพิจารณาจัดตั้ง "ธนาคารเทคโนโลยี" เพื่อจัดหาเงินกู้สำหรับโครงการดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น
 • มาตรฐานและระเบียบข้อบังคับ: การพัฒนามาตรฐาน โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานเปิด (Open Standard) การส่งเสริมความร่วมมือและนำมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับมาใช้ และการให้อุตสาหกรรม [CT ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดตั้งมาตรฐานดิจิทัล การสนับสนุนผลประโยชน์สาธารณะของผู้คนทั่วโลก และประโยชน์ต่อประเทศไทย การกำหนดนโยบายโดยตระหนักถึงความจำเป็นทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมสำหรับบรอดแบนด์ที่แพร่หลาย การกำหนดนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกทั่วประเทศ การจัดทำแผนรายละเอียดสำหรับการจัดสรรคลื่นความถี่และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การแบ่งบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างชัดเจน การจัดตั้ง"ห้องปฏิบัติการนโยบาย" เพื่อทดลองนโยบายรูปแบบใหม่ การใช้ crowdsourcing เพื่อกำหนดนโยบายให้กระบวนการสร้างกฎครอบคลุมและมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น 
 • การปรับปรุงการบริการ: พัฒนาศักยภาพสถาบันโดยจัดให้มีกรอบการทำงานของสถาบันเพื่อสนับสนุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล การสร้างความไว้วางใจโดยพัฒนากรอบการทำงานตามความเสี่ยงร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ การสร้างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ลงทุนในโครงการและสร้างความตระหนักด้านดิจิทัลในระดับชาติ และช่วยผู้กำหนดนโยบายระบุและทำเข้าใจกับความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวในรูปแบบต่าง ๆ การใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนการเติบโต โดยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ ผลักดันให้รัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการตัดสินใจ และ สร้างแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนนวัตกรรมและการทดลองสำหรับบล็อกเซน (blockchain) การสนับสนุนอุตสาหกรรมด้วย การสร้างธุรกิจดิจิทัล การสร้างฟอรัมเพื่แก้ไขข้อขัดแย้งและการจัดการวิกฤต การยกระดับ SME ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์ม เครื่องมือสำหรับการวิจัย และพัฒนา รวมถึงระเบียบข้อบังคับและการสนับสนุน
 • กำลังคน: การปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยสร้างกรอบกฎหมายสำหรับการอนุญาตให้ใช้บริการตามสถานที่และการสร้างนโยบายเพื่อควบคุมบริการอินเทอร์เน็ต การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลแบบครบวงจร ด้วยการอำนวยความสะดวกเนื้อหาดิจิทัสในภาษาท้องถิ่น การให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในราคาที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ การตรวจสอบและติดตามคุณภาพการเข้าถึง/ความเร็วอย่างครอบคลุม การให้ความรู้ด้านดิจิทัลเชิงวิซาการกับนักเรียนและผู้สูงอายุ การใช้นโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเมืองและชนบท การให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในราคาที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ การตรวจสอบและติดตามคุณภาพการเข้าถึง/ความเร็วอย่างครอบคลุม การให้ความรู้ด้านดิจิทัลเชิงวิซาการกับนักเรียนและผู้สูงอายุ การใช้นโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเมืองและชนบท การเพิ่มทักษะด้วยการศึกษา เพื่อระบุขอบเขตของช่องว่างของทักษะด้านดิจิทัล อำนวยความสะวกให้เกิดการฝึกอบรม ​จัดตั้งศูนย์วิจัยความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเพิ่มความพร้อมของผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การวิจัยและพัฒนา: การสนับสนุนชิงสถาบัน ด้วยการสร้างสถาบันที่มีอำนาจในการปกป้องและป้องกันกรโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการใช้ (CT และการอำนวยความสะดวกให้กับการจัดตั้งกระบะทราย (Regulatory Sandbox) เพื่อสนับสนุนนวัตกรรม การทำงานร่วมกันและเงินทุนสำหรับ R&D โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและนักประดิษฐ์และการตั้งกองทุนแยกสำหรับส่งเสริมนวัตกรรม
ถอดสตรสำเรจการขบเคลอนเทคโนโลยใหมพลกโฉมธรกรรมทางอเลกทรอนกสในไทย-028.jpg

ข้อเสนอแนะนำสำหรับองค์กรเพื่อการปฏิรูปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

(1) วางแผนการปฏิรูปสู่ดิจิทัล
(2) จัดการการเปิดตัวและทำความคุ้นเคยกับการใช้งาน
(3) ขยายขนาดความสามารถและการใช้งาน

ถอดสตรสำเรจการขบเคลอนเทคโนโลยใหมพลกโฉมธรกรรมทางอเลกทรอนกสในไทย-031.jpg

ก้าวต่อไปของไทยในเวทีนานาชาติ

 • เข้าร่วมฟอรัมต่าง ๆ โดยประสานมาตรฐานต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคให้สอดคล้องกับมาตรฐานของไทย
 • พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน โดยเพิ่มทรัพยากรและทักษะทางเทคนิคเพื่อให้มีส่วนร่วมและสร้างผลกระทบในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนามาตรฐานสากลตลอดจนการเพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้อง
 • ให้อุตสาหกรรมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน โดยอุตสาหกรรมท้องถิ่นสามารถช่วยสนับสนุนด้านการวิจัยและงานวิเคราะห์
ถอดสตรสำเรจการขบเคลอนเทคโนโลยใหมพลกโฉมธรกรรมทางอเลกทรอนกสในไทย-032.jpg

ประเด็นสำคัญในการอภิปรายเพื่อสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลในฟอรัมนานาชาติ

 • ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในรูปแบบต่าง ๆ
 • การคุ้มครองผู้บริโภค
 • การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ
 • นโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ความโปร่งใสและการตรวจสอบความถูกต้อง
 • การทำงานร่วมกันและการทำงานแบบข้ามพรมแดน
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
 • นวัตกรรมข้อมูล
ดาวน์โหลดสไลด์ ที่นี่

การขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศไทย และก้าวต่อไปของไทยในเวทีนานาชาติ

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)