TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

Climate and Mental Health  วิกฤติภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

Foresight Documents
  • 03 มี.ค. 66
  • 1072

Climate and Mental Health วิกฤติภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นกำลังเริ่มขยายวงกว้างและกลายเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังพูดถึงอย่างจริงจัง แต่ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตนั้นขยายออกไปไกลกว่าแค่เพียงเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักฐานวิชาการต่าง ๆ จำนวนมากกำลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นกำลังส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยเช่นกัน ซึ่งยังเป็นประเด็นที่มักถูกละเลยและไม่ได้ถูกพูดถึง


ความวิตกกังวลและความเศร้าเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานวิจัยใหม่จากปี 2019 ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชีวิตและกิจวัตรประจำวันของผู้คนอาจรุนแรงมากจนทำให้พวกเขารู้สึกเครียด ไร้พลัง และสิ้นหวัง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยังเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของกรณีของโรคเครียดภายหลังภยันตราย หรือ Post-traumatic stress disorder (PTSD)


สาเหตุจากผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติหรือสภาพอากาศเลวร้ายนั้นมีโอกาสที่จะต้องประสบกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ รวมถึงความเครียดจากการพยายามอย่างมากที่จะฟื้นตัวจากภัยพิบัติ ทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุที่นำไปสู่โรคเครียดภายหลังภยันตราย


ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ยังส่งผลร้ายแรงได้ต่อความหมายและคุณค่าในชีวิตของแต่ละคน ในอนาคตหากสภาพแวดล้อมรอบตัวมีแนวโน้มแย่ลงเรื่อย ๆ จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหากคนเราจะสูญเสียความหวังและรู้สึกว่าไม่สามารถรับมือกับสิ่งรอบตัวได้ และอีกผลกระทบสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คือ ความเหงาที่เพิ่มขึ้นของผู้คน ความโดดเดี่ยวและความอ้างว้างที่เกิดขึ้นได้นี้เป็นปรากฎการณ์ที่พบได้จริง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยและชุมชนที่คุ้นเคยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง


ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อจิตใจของผู้คนนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ การตระหนักถึงผลกระทบทางอารมณ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ประสบปัญหาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ และทั้งนี้หากเราทุกคนเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีการส่งเสริมให้แต่ละคนสามารถสื่อสารปัญหาของตนเองกับผู้อื่นได้ ผลกระทบด้านสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นก็จะมีความรุนแรงลดลงตามไปด้วยเช่นกัน

Rating :
Avg: 4.7 (3 ratings)