TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อื่น ๆ Documents
  • 18 พ.ค. 63
  • 1814

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 ดังนี้
        1.1 คุณสมบัติทั่วไป
                1.1.1 มีสัญชาติไทย
                1.1.2 อายุไม่เกินห้าสิบแปดปีบริบูรณ์
                1.1.3 สามารถทำงานให้แก่สำนักงานได้เต็มเวลา
                1.1.4 ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานและการบริหารจัดการ
                1.1.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
                1.1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
                1.1.7 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                1.1.8 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
                1.1.9 ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามกฎหมาย
                1.1.10 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
                1.1.11 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
        1.2 คุณสมบัติพึงประสงค์
                1.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง
                1.2.2 มีคุณลักษณะการเป็นผู้นำ มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
                1.2.3 มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าสิบห้าปี โดยมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนหรือมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction) และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าห้าปี
                1.2.4 มีประสบการณ์ระดับบริหารในงานด้านการกำหนดนโยบายหรือการบริหารแผนงาน โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
                        1) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดี หรือเทียบเท่า
                        2) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือสถาบันทางวิชาการ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ๆ
                        3) กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารของหน่วยงานเอกชน ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น
                1.2.5 เป็นนักบริหารที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
        2.1 บริหารงานของสำนักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของสำนักงาน และตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัดม แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนดังกล่าว นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ และระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติของคณะกรรมการ
        2.2 วางระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ หรือประกาศของคณะกรรมการ
        2.3.เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานตามระเบียบหรือข้อบังคับของสำนักงาน
        2.4 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการโดยความเห็นขอบของคณะกรรมการเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อำนวยการตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
        2.5 บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนต
        2.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด นโยบาย มติ หรือประกาศของคณะกรรมการ
        2.7 เป็นผู้แทนของสำนักงานในกิจการของสำนักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก

3. การดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทนของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
        3.1 ผู้อำนวยการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกิดสองวาระติดต่อกันไม่ได้
        3.2 นอกจากการพันวาระตามข้อ 3.1 ผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
                (1) ตาย
                (2) ลาออก
                (3) อายุครบหกสิบปีบรีบูรณ์
                (4) คณะกรรมการให้ออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ
                (5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
                (ุ6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 20 ยกเว้นกรณีมาตรา 20 (2) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562
        3.3 การจ้างตามสัญญาในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
        3.4 คณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ตามระยะเวลาและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
        3.5 คณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ ตามวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวขี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

4. วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต และกรอบวงเงินค่าตอบแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

5. การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
        5.1 ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับพร้อมสำเนาที่รับรองแล้วอีก 5 ชุด) ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 2 มิฤนายน 2563
        5.2 สามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ หรือ ดาวน์โหลดได้จาก www.etda.or.th
        5.3 การส่งใบสมัคร
                5.3.1 ส่งใบสมัครได้ที่ ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 22 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยจัดทำเป็นเอกสารปกปิด และระบุที่มุมซองว่า "เอกสารการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์"
                5.3.2 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าถึง "ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" ส่งมาที่ ส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการ สำนักผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 22 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ได้รับ
ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยถือเอาวันเวลาที่สำนักงานได้รับและประทับรับเป็นสำคัญ

        5.4 กรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน ณ วันปิดรับสมัคร คณะกรรมการสรรหาฯ จะไม่รับใบสมัครไว้พิจารณา

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ยื่นใบสมัครน้อยกว่า 3 คน อาจมีการพิจารณาขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปอีก ไม่เกิน 7 วัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไต้ที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ คุณบุญศรี กุลฉันท์ หรือ คุณพิชญลักษณ์ คำทองสุก โทรศัพท์ 0 2123 1234

6. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
        6.1 ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
        6.2 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน 6 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) โดยให้ติดรูปในใบสมัครและสำเนาใบสมัคร
        6.3 หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการศึกษา หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้
        6.4 หลักฐานแสดงถึงผลงาน ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน หรือผลงานดีเด่นต่าง ๆ
        6.5 เอกสารเสนอวิสัยทัศน์ แนวคิดเชิงกลยุทธ์และแผนการบริหารองค์กรที่สำคัญในการพัฒนาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4 โดยพิมพ์ด้วยรูปแบบอักษร Angsana New ขนาด 16)
        6.6 จดหมายแนะนำ (Recommendation Letter) (ถ้ามี)
        6.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสำเนาทะเบียนบ้าน
        6.8 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
        6.9 หลักฐานสำคัญอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น (ถ้ามี)
        6.10 ข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก (ถ้ามี) (ไม่เกิน 3 หน้า กระดาษ A4)

7. การพิจารณาการสรรหา
        7.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ โดยพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครก่อน
        7.2 คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับการคัดเลือกเบื้องต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
                ผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
        7.3 เกณฑ์การพิจารณ
                (1) มีความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
                (2) มีแนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ มีความสามารถสูงในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการดำเนินงาน
                (3) มีความสามารถในการประยุกต์แนวนโยบายในการบริหารจัดการสำนักงานไปสู่การปฏิบัติได้จริง
                (4) มีศักยภาพสูงที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
                (5) มีความรู้ความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ ในการติดต่อประสานความร่วมมือกับบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประทศและต่างประเทศ พื่อประโยชน์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เป็นอย่างดี
                (6) เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในด้านวุฒิภาวะ คุณธรรมและจริยธรรม
        7.4 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วว่าการสรรหาครั้งนี้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลาการรับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครคราวนี้และดำเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
        7.5 คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ในการให้รายละเอียดข้อมูลและคะแนนผลการพิจารณา และจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น เพื่อเสนอคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พิจารณา หากปรากฏข้อเท็จจริงอื่นว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่กำหนดไม่ว่าก่อนหรือหลังการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิตัดบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ได้