TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ชัยชนะ ผอ.ETDA คนใหม่ มอบนโยบายให้ทีม ETDA

Foresight Documents
  • 23 ก.ค. 63
  • 2084

ดร.ชัยชนะ ผอ.ETDA คนใหม่ มอบนโยบายให้ทีม ETDA

ย้ำปี 64 มุ่งทำ 3 หน้าที่สำคัญ 

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามในหนังสือคำสั่งคณะกรรมการกำกับ สพธอ. เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการ สพธอ. ให้ ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี

ล่าสุดในกิจกรรม Home Day ผู้บริหารพบพนักงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA คนใหม่ ได้พูดคุยถึงทิศทางการบริหารและการทำงานของพนักงาน ETDA รวมถึงนโยบายก้าวต่อไปของ ETDA ในฐานะ Friendly Regulator ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ณ ห้อง Walk The Talk ชั้น 15

IMG_1802.jpg IMG_1809.jpg

ดร.ชัยชนะ กล่าวว่า ก้าวต่อไปของ ETDA ในปีงบประมาณ 2564 นั้น จะเน้นการทำงานแบบ Project-based ผ่าน 3 โครงการหลัก คือ

1. การทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ในฐานะเลขานุการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 43 ในการกำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง รวมถึงนโยบายในการขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้น และมีความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะการเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563-2565 ที่กำหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 นี้ และร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือผลักดันการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 ด้านประกอบด้วย

  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกรรมออนไลน์
  • การส่งเสริมให้เกิดระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นช่องทางให้ประชาชน รัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงบริการออนไลน์จากรัฐและเอกชนได้้
  • การพัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์ เพื่อดูแลความเสี่ยงในการใช้งานเทคโนโลยี พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
  • การสนับสนุนงานวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อให้พร้อมดูแลเมื่อใช้งานในประเทศ
  • การพัฒนากำลังคน รองรับการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล โดยต้องมีกฎและกติกา ที่ทำให้เกิดความแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีมาตรฐาน มีแนวปฏิบัติหรือคู่มือที่มีลักษณะเป็นเหมือน Soft Law ที่ใช้เป็นแนวทางในการกำกับ โดยการกำกับดูแล หรือ Regulator ของ ETDA จะไม่เน้นที่การควบคุม ด้วยกฎกติกา แต่จะให้ความสำคัญกับการดูแลในลักษณะ Friendly Regulator ที่จะคอยส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่หรือยังไม่เกิดขึ้น ให้ก้าวไปด้วยกัน ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดความเสี่ยง และต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย

3. โครงการพัฒนามาตรฐานและการให้บริการเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ที่สนับสนุนการให้บริการของรัฐมีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือ และมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด
IMG_1830.jpg IMG_1864.jpg
ดร.ชัยชนะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก Universität Duisburg-Essen ประเทศเยอรมนี โดยมีประสบการณ์ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยบริการโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกในการก่อตั้งในปี 2554 ต่อมาจึงรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ETDA โดยมีผลงานสำคัญ เช่น จัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียน- ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre :AJCCBC), บริหารจัดการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) ที่สามารถให้บริการได้แบบ 24x๗ สำหรับภัยคุกคามไซเบอร์ และดำเนินกิจกรรมซ้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินในประเทศไทย และเป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมระดับนานาชาติ พร้อมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น การประชุม ASEAN, APT, ITU, Conference on Cyberspace ฯลฯ (ดู Profile)
IMG_1867.jpg IMG_1841.jpg

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)