TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ Foresight

ข่าวประชาสัมพันธ์

Foresight
ETDA แถลงผล ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศไทยอย่างไร

ข้อค้นพบสำคัญ คือ กลไกการใช้งานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในภาคธุรกิจ มักเริ่มจากการดำเนินธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐที่ปรับตัวสู่ระบบดิจิทัล ร่วมกับการประยุกต์ใช้กับกรอบการดำเนินตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ ที่ใช้ในแต่ละกิจการ ในขณะที่ภาคประชาสังคมมักเริ่มต้นจากองค์ความรู้ด้านดิจิทัลที่ใช้ในการทำธุรกรรมด้านการเงิน ร่วมกับ e-Commerce

 • 05 ก.ย. 64
 • 96
Foresight
ETDA เผยผลวิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดระดับสากล

ETDA เผยผลวิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดระดับสากล ชี้ภาพรวม โดดเด่นด้านเศรษฐกิจ-โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล-มาตรฐาน ส่วนด้านกำลังคนดิจิทัล-ส่งเสริมภาคธุรกิจ ไทยต้องเร่งพัฒนา

 • 01 ก.ย. 64
 • 113
Foresight
ETDA ปล่อย 2 แบบสำรวจ มูลค่า e-Commerce – IUB รับปี 64 ชวนผู้ประกอบการ-ประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดระดับชาติ

ภายใต้ Theme “วิถีใหม่ (New Normal) วิถีไทย” ผู้ตอบแบบสำรวจ IUB ยังได้ลุ้นรับไอโฟน

 • 22 เม.ย. 64
 • 908
Foresight
ETDA เผยผลสำรวจ IUB 63 คนไทยใช้เน็ตปังไม่ไหว เกือบครึ่งวัน โควิด-19 มีส่วน

ETDA เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 2563 สูงถึงวันละ 11 ชม. Gen Z, Gen Y ใช้มากสุด สะท้อนสถานการณ์โควิด-19 ใช้เน็ตเรียน / ทำงาน พร้อมดึงประเด็น Hot พบผู้ตอบเกือบ 100% เคยพบเห็นข่าวปลอมบนอินเทอร์เน็ต ด้าน Social Media กิจกรรมบนเฟซบุ๊กยังครองแชมป์ 9 ปีต่อเนื่อง 

 • 09 เม.ย. 64
 • 15272
Foresight
ETDA ชวนคนทำแผนหน่วยงานต่าง ๆ ทำแผนที่ผลลัพธ์ของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมความคิดและเวิร์กชอป เพื่อเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่ผลสำเร็จ (Outcomes) ที่แท้จริง ได้แนวทางในการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • 03 เม.ย. 64
 • 227
Foresight
ETDA ประชุมหารือ World Bank และ UNCTAD ดันอันดับตัวชี้วัด Ease of Doing Business ไทย ติด Top 20 โลก ภายในปี 65

ร่วมวิเคราะห์ Gap Analysis ของกรอบการจัดทำตัวชี้วัด เพื่อวัดผลการพัฒนาด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และหาแนวทางในการผลักดันให้อันดับตัวชี้วัดระดับสากลของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น

 • 29 มี.ค. 64
 • 130
Foresight
ETDA เปิดร่างแผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมฯ ชาติ ชู 4 โปรแกรมเน้น Digital ID เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ETDA โชว์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมฯ ชาติ ชวนหน่วยงานรัฐ-เอกชน เชื่อมโยงภารกิจกับแผน ขับเคลื่อนการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ผุด 4 โปรแกรมสำคัญช่วยผลักดัน Digital ID, Digital Services & Cross Digital Platform Standard, e-Transaction Standard Promotion, e-Transaction Intelligence Center พร้อมตั้งเป้า ปี 65 อับดับ Ease of Doing Business ไทยติด TOP 20

 • 10 ก.พ. 64
 • 961
Foresight
ETDA รับลูก รมว. DES ดัน 4 แผนงานสำคัญ ตอบโจทย์ใช้ดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

ทั้งงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรม และงานยกระดับทักษะดิจิทัลในทุกภาคส่วน

 • 26 ม.ค. 64
 • 278
Foresight
ETDA เผยแพร่แผน Go Digital with ETDA กับเป้าภายในปี 65

แผนนี้รองรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศและสังคมโลกจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบกับรูปแบบการดำเนินชีวิต ธุรกิจ การทำงานและให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ จนเกิดเป็นความปกติใหม่ (New Normal) ที่สอดรับกับบทบาทภารกิจตามกฎหมายของ ETDA

 • 01 ต.ค. 63
 • 527
Foresight
ETDA โชว์ผลงานเด่น ปี 63 พร้อมเผยก้าวต่อไป

ตั้งเป้าภายในปี 65 พาคนไทย Go Digital with ETDA ครอบคลุมบริการดิจิทัลที่สำคัญ ทุกคนเชื่อมั่นและเข้าถึงได้

 • 28 ส.ค. 63
 • 359