TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ปล่อย 2 แบบสำรวจ มูลค่า e-Commerce – IUB รับปี 64 ชวนผู้ประกอบการ-ประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดระดับชาติ

Foresight Documents
  • 22 เม.ย. 64
  • 4077

ETDA ปล่อย 2 แบบสำรวจ มูลค่า e-Commerce – IUB รับปี 64 ชวนผู้ประกอบการ-ประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดระดับชาติ

ภายใต้ Theme “วิถีใหม่ (New Normal) วิถีไทย” ผู้ตอบแบบสำรวจ IUB ยังได้ลุ้นรับไอโฟน

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ETDA ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับสำรวจสำคัญ ๆ ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Behavior : IUB) ซึ่งดำเนินการมาต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2556 และ การสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558

สำหรับการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ดำเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการใช้งาน กิจกรรมที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ปัญหาในการใช้งาน เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นและพฤติกรรมของคนไทย เมื่อวิถีชีวิตคนได้ปรับเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้น อีกยังไปข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐ สามารถนำไปใช้กำหนดนโยบายเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์ของภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชน ก็สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการทางออนไลน์และการทำการตลาดได้เช่นเดียวกัน

AW-activity.jpg

ทั้งนี้ ในปี 2564 นี้ได้เริ่มปล่อยแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตปี 2564 ภายใต้ Theme “วิถีใหม่ (New Normal) วิถีไทย” แล้ว จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคน เข้าร่วมตอบแบบสอบถามที่ https://www.etda.or.th/iub และยังได้ร่วมลุ้นรับรางวัล เช่น

1. iPhone 12 Pro 128gb (1 รางวัล)
2. iPad Pro 11 นิ้ว รุ่น 2 wifi 128gb (1 รางวัล)
3. iPad รุ่น 8 10.2 นิ้ว 128gb (2 รางวัล)
4. Airpods รุ่น 2 (2 รางวัล)
5. สร้อยคอทองคำ ครึ่งสลึง (3 รางวัล)
6. Central Gift Card 500 บาท (10 รางวัล)
7. Starbucks Card 100 บาท (120 รางวัล)

โดยสามารถตอบแบบสำรวจ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้ประกาศขยายเวลารับคำตอบ และเลื่อนเวลาประกาศผลเป็น 9 มิถุนายน 2564 แล้ว)  

ผลสำรวจจะเป็นอย่างไร ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดทิศทางผ่านการตอบแบบสำรวจ เพื่อร่วม Go Digital แบบวิถี ใหม่ไปด้วยกัน สำหรับผลสำรวจปี 2563 ที่ผ่านมา สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563

eCommerceSurvey_scan.jpg


ในส่วนของการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ประเทศไทยนั้น เป็นการสำรวจตัวเลขสำคัญหนึ่งของ Digital Economy ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมา การดำเนินการนี้ของ ETDA ได้รับการยอมรับจาก UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) แห่งสหประชาชาติ จากการดำเนินงานที่อ้างอิงตามมาตรฐานการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสากล

ตัวเลขที่ได้สามารถนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายสมาคม และภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสำรวจนี้ ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำนโยบาย และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจดิจิทัลที่อยู่ใน Ecosystem ของอีคอมเมิร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ETDA จึงได้เชิญชวนผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ร่วมตอบ แบบสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 ผ่าน https://www.etda.or.th/ecommercesurvey

สำหรับรายงานฉบับล่าสุด ก่อนการสำรวจนี้ สามารถติดตามได้ที่ รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562

 

ETDA ชวนผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ร่วมตอบแบบสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซ พร้อมปล่อยแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ภายใต้ Theme “วิถีใหม่ (New Normal) วิถีไทย” ชวนคนไทยร่วมตอบ  ลุ้นรับไอโฟน

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)