TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Licensing : The Future of Digital Government Service

Digital Transformation Documents
  • 19 ต.ค. 63
  • 2117

e-Licensing : The Future of Digital Government Service

Workshop_e-Licensing.jpg

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัด เวิร์กชอบ "e-Licensing : The Future of Digital Government Service" เพื่อร่วมกันมุ่งสู่ประสิทธิภาพบริการดิจิทัลภาครัฐ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

IMG_1523.jpg
IMG_1532.jpg
งานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทั้ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ร่วมแชร์เรื่อง "แนวทางการผลักดันงานบริการภาครัฐรูปแบบดิจิทัล" พร้อมจัดบรรยายเรื่อง "e-Licensing กับกุญแจดอกสุดท้ายในการเปิดประตูสู่ Digital Govemment Services" ต่อด้วยการอธิบายมิติการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อเข้าสู่การออกเอกสารในรูปแบบติจิทัล

IMG_1577.jpgIMG_1508.jpg
ปิดท้ายด้วยการเวิร์กชอปเพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมในวันนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการออกเอกสารราชการในรูปแบบดิจิทัล เพื่อนำมาวิเคราะห์และหาแนวทางที่เหมาะสมในการเร่งรัดการขับเคลื่อนร่วมกันต่อไป
 

workshop_handouts-pdf_Page_01.jpg
Download Slide
งาน e-Licensing : The Future of Digital Government Service

e-Licensing : The Future of Digital Government Service

Rating :
Avg: 5 (3 ratings)