TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ปั้นหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ EASY ง่ายสำหรับทุกคน “EASY E-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF”

e-Commerce Documents
  • 08 ต.ค. 63
  • 841

ETDA ปั้นหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ EASY ง่ายสำหรับทุกคน “EASY E-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF”

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ETDA มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาศักยภาพของคนเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการซื้อขายทางออนไลน์ทั้งในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ คนในชุมชน  รวมถึงประชาชนที่สนใจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยอีคอมเมิร์ซอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สมาคมอีคอมเมิร์ซและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ในการลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพอีคอมเมิร์ซตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรด้านอีคอมเมิร์ซ ปูทางความพร้อมให้กับนักเรียน (ทสรช.) นักศึกษา (มศว, เอแบค ฯลฯ) ป้อนสู่ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล
content1-(1).jpgทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าถึงหลักสูตรได้มากขึ้น ETDA จึงเปิดหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ “EASY: e-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” ในรูปแบบ e-Learning ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา กับความยาวของบทเรียนรวม 40 ชั่วโมง ภายใต้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อนำไปใช้งานได้จริงจำนวน 8 บทเรียน ปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจตั้งแต่ อีคอมเมิร์ซคืออะไร ถ้าจะต้องทำอีคอมเมิร์ซต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ตลอดจนการจัดส่ง การเลือกวิธีการชำระเงิน การจัดทำบัญชี ลงลึกไปถึงการวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ไปจนถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อช่วยให้ขายของได้จริง (Content Marketing) การสร้างจุดเด่นในสินค้าและบริการบนโลกออนไลน์ พร้อมๆ กับกฎหมายเกี่ยวข้องที่ควรรู้ จากETDA เพื่อให้ธุรกิจไปรอด ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซตัวจริง อาทิ ธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, มัณฑิตา จินดา Vice President of Digital Marketing แห่ง Workpoint Entertainment, ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO iTAX, ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น  เพื่อให้คนไทยทุกคนที่สนใจสามารถเข้ามาได้เรียน ต่อยอด ความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของตนเองและธุรกิจด้วยหลักสูตรอีคอมเมิร์ซได้ฟรี ง่ายๆ ผ่าน YouTube ETDA Channel หรือ เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

EASYeCommerce_ETDA_YouTube.jpg

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ “EASY: e-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF” ให้มีมาตรฐานเพื่อเป็นที่ยอมรับของสากล  ETDA จึงจับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายความร่วมมือ เช่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ธนาคารออมสิน เตรียมจัดสนามทดสอบสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านหลักสูตรดังกล่าวได้รับใบรับรองสมรรถนะและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจในอนาคต ตลอดจนส่งผลให้ประเทศได้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอีกด้วย โดยจะจัด "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ” ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

EASY: e-COMMERCE ACADEMY SKILLS LEARN BY YOURSELF

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)