TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

EDC เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้ ประจำปี 2565

Digital Citizen Documents
  • 06 ก.ย. 65
  • 50

EDC เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการครูผู้สอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้ ประจำปี 2565

ปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยกับ " การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้" ประจำปี 2565 ซึ่ง ETDA ได้ร่วมอบรม EDC Trainer เพื่อเสริมแกร่งเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ต เตรียมตัวถ่ายทอดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ผ่านหลักสูตร ETDA Digital Citizen (EDC) เพื่อให้คุณครู ได้ไปแบ่งปันสู่นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพต่อไป

การอบรมครั้งนี้มีขึ้นระหว่าง 3-4 กันยายน 2565 และ ETDA ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมในวันที่ 4 กันยายน 2565 ตลอดวัน มีคุณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในพื้นที่ภาคใต้ 25 โรงเรียน จำนวน 51 คน มาร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Artboard-1.png
Artboard-2.png

💡 กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคุณครูเป็นอย่างมาก ทุกคนพร้อมเรียนรู้ เพื่อเตรียมไปกระจายความรู้ต่อไปกันอย่างเข้มข้น งานนี้ได้รับเกียรติจาก อ.มานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มาให้แนวคิดดีๆ ก่อนส่งต่อให้ทีมวิทยากรจาก ETDA ที่มาร่วมถ่ายทอดไฮไลท์ 5 มิติจากหลักสูตร พร้อม Tips & Tricks ดีๆ สำหรับการเป็นเทรนเนอร์

4.png
5.jpg

📌 ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหา สนุกกับกิจกรรม ผ่านกระบวนการอบรมแบบ Edutainment ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้สอดคล้องกับ “แบบเรียน รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล” ที่ ETDA ร่วมกับ มูลนิธิไทยรัฐ ได้จัดทำสำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ของระดับชั้น ป.4-ม.3 เช่น การรู้จักโอกาสจากการใช้อินเทอร์เน็ต ความเสี่ยงจากการใช้ที่ควรระวัง และการป้องกันความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล ที่เหมาะสมกับช่วงวัย

3.png
Artboard-3.png
  🌟 EDC จะไม่หยุดเพียงแค่นี้ เรายินดีที่จะนำความรู้ ภายใต้หลักสูตรที่มี ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่ ETDA ได้ผลิตขึ้น ส่งต่อไปยังทุกภาคส่วน ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที่สนใจไม่ว่ารัฐหรือเอกชน เพื่อให้คนไทยเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพได้จริง

สนใจติดต่อและติดตามข้อมูลข่าวสารของ EDC ได้ที่นี่

 

1-2.jpg
2.png

Rating :
Avg: 4.8 (4 ratings)