TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA โชว์ความสำเร็จโปรเจค EDC  เสริมภูมิคนไทยรู้เท่าทันออนไลน์ 5,743 คน  สร้างเทรนเนอร์ดิจิทัล ส่งต่อความรู้สู่สังคม 259 คนETDA โชว์ความสำเร็จโปรเจค EDC  เสริมภูมิคนไทยรู้เท่าทันออนไลน์ 5,743 คน  สร้างเทรนเนอร์ดิจิทัล ส่งต่อความรู้สู่สังคม 259 คน

Digital Citizen Documents
  • 10 ต.ค. 65
  • 948

ETDA โชว์ความสำเร็จโปรเจค EDC เสริมภูมิคนไทยรู้เท่าทันออนไลน์ 5,743 คน สร้างเทรนเนอร์ดิจิทัล ส่งต่อความรู้สู่สังคม 259 คนETDA โชว์ความสำเร็จโปรเจค EDC เสริมภูมิคนไทยรู้เท่าทันออนไลน์ 5,743 คน สร้างเทรนเนอร์ดิจิทัล ส่งต่อความรู้สู่สังคม 259 คน

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลื้มโปรเจค ETDA Digital Citizen หรือ EDC เร่งให้ความรู้อย่างเข้มข้น สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย ท่องโลกออนไลน์อย่างรู้เท่าทันแล้ว 5,743 คน พร้อมปั้น EDC Trainer เครือข่ายส่งต่อความรู้สู่สังคมแล้ว 259 คน ตั้งเป้า ภายในปี 2570 ไทยต้องมี EDC Trainer ไม่น้อยกว่า 5,000 คน
AD4A6660.jpg
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อํานวยการ ETDA กล่าวว่า จากการเดินหน้า “โปรเจค ETDA Digital Citizen หรือ EDC ส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล” จากเดิมที่พัฒนาขึ้นจากโปรเจคเล็กๆ ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการนำความรู้จาก ETDA ไปเผยแพร่ยังผู้ที่สนใจและมีความเสี่ยงในการใช้อินเทอร์เน็ตให้รู้เท่าทันการทำธุรกรรมทางออนไลน์มากขึ้น สู่การขยับขั้นในการพัฒนาเป็นหลักสูตร EDC ทั้ง 5 ด้าน ที่ได้พัฒนาภายใต้บริบทของประเทศไทย และนำไปสู่การเปิดตัว “หลักสูตร ETDA Digital Citizen” และเริ่มกระจายกิจกรรมและข้อมูลไปยังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ผ่าน e-Learning ตลอดจนสามารถนำสื่อที่ผลิตใช้เป็นวัตถุดิบในการเผยแพร่ความรู้ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา

AD4A6150.jpg

จากนั้น ETDA ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานพาร์ทเนอร์ที่ให้ความสนใจหลักสูตร EDC เช่น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, สำนักงานสถิติแห่งชาติ, มูลนิธิไทยรัฐ, กรมกิจการเด็กและเยาวชน, เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม, รายการชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย ฯลฯ ทำให้ ETDA ได้เร่งเดินหน้าดำเนินงานภายใต้โปรเจคและหลักสูตร EDC ผ่านกิจกรรมสำคัญๆ 3 ส่วน ได้แก่ กิจกรรม EDC Trainer ที่พัฒนาความสามารถ ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลแก่คนไทยทุกกลุ่ม สู่การเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัล เครือข่ายในการส่งต่อความรู้สู่สังคม เพื่อร่วมสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ ไปพร้อมๆ กันกับ ETDA โดยล่าสุด ETDA ได้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการพัฒนาทักษะในการเป็น EDC Trainer แก่บุคลากรในสำนักงานสถิติจังหวัด นำร่องด้วยจำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์, ตราด, นครพนม, นครสวรรค์, น่าน, ปทุมธานี, พังงา, ยะลา, ศรีสะเกษ, หนองบัวลำภูและอุตรดิตถ์ ไปแล้ว 61 คน ที่ไปนำไปขยายความรู้ต่อในชุมชนแต่ละจังหวัด ซึ่งล่าสุดทุกคนได้รับเกียรติบัตรการันตีความพร้อมในการเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัลที่จะร่วมส่งต่อความรู้และร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันมากขึ้น จาก ETDA ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 65) เรามี EDC Trainer ในเครือข่าย ETDA แล้วทั้งหมด 259 คน กิจกรรมการอบรม ถ่ายทอดความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน แก่กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุในพื้นต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.) มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม ถ่ายทอดความรู้แล้ว ทั้งหมด 5,743 คน สุดท้ายคือ กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ สร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันภัยออนไลน์และวิธีการรับมือ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปที่เข้าใจง่าย เช่น คลิป VDO ภาพยนตร์สั้น บทความ ที่เผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองฟรีๆ ทางสื่อออนไลน์ของ ETDA ซึ่งปัจจุบันมียอดการเข้าชมแล้วกว่า 26 ล้านการเข้าชม

AD4A5729.jpg

จากความมุ่งมั่นในการเดินหน้า สร้างความรู้ ความตระหนัก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตท่องโลกออนไลน์อย่างรู้เท่าทันและมีประสิทธิภาพตลอดช่วงที่ผ่านมา ทำให้ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 โปรเจค EDC ของ ETDA ได้รับรางวัล Finalist Winner ประเภท Brand Awards สาขา Social Change Maker Influencer Campaign หรือ รางวัลแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานอินฟลูเอนเซอร์ยอดเยี่ยม สาขาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม ในงาน Thailand Influencer Award 2022 by Tellscore ด้วย ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการเดินหน้าสร้างพลเมืองดิจิทัลคุณภาพของ ETDA ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วน

1_0.jpg

สำหรับทิศทางในการขับเคลื่อนโปรเจค EDC ในปี 2566 ETDA ตั้งเป้าเร่งเก็บเกี่ยวปัญหาที่ประชาชนพบเจอในชุมชนต่างๆ ผ่านเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ และการทำงานร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์หรือ 1212 ETDA สู่การขยายองค์ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงสื่อหรือความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเทอร์เน็ต อย่างผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนภายใต้โปรเจค EDC เพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับการเร่งพัฒนาคนไทยสู่การเป็น EDC Trainer ให้ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 คน ภายในปี 2570

AD4A5798_0.jpg

และต่อยอดสร้าง EDC Trainer Community พื้นที่ของการแลกเปลี่ยนความรู้ แชร์ประสบการณ์ ร่วมสร้างพลเมืองดิจิทัลไทย ผ่านเนื้อหาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ในรูปแบบ Facebook Private Group EDC Trainer และเปิดเวทีของการประลองไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ผ่านกิจกรรม EDC Pitching เพื่อนำความรู้ในการท่องโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะถูกพัฒนาเป็นโมเดลที่พร้อมแชร์ให้กับหน่วยงานที่สนใจในอนาคต เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

สนใจติดต่อและติดตามข้อมูลข่าวสารของ EDC ได้ที่นี่

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)