TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ETDA ชวนอัปเดตคนไทยกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ยุคโควิด-19 และหลังจากนี้

Foresight Documents
  • 14 ธ.ค. 64
  • 1678

ผอ.ETDA ชวนอัปเดตคนไทยกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต ยุคโควิด-19 และหลังจากนี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency (ETDA) (เอ็ตด้า)​ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดงานแถลงผล การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2564 (Thailand Internet User Behavior 2021) เพื่อเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยประจำปี เช่น จำนวนชั่วโมง การใช้งาน จำแนกแต่ละพื้นที่ Generation หรือวัยไหนใช้มากที่สุด กิจกรรมยอดฮิต รวมถึงทิศทางผู้บริโภคออนไลน์ พร้อมกับประเด็น Hot Issue ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมยอดฮิตของคนไทยที่จะกลายเป็น New Normal ในยุคหลังโควิด-19

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางออนไลน์ในประเทศไทยอยู่แล้ว ดังนั้นการมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขซึ่งสะท้อนถึงพฤติกรรมและการใช้งานออนไลน์ของคนไทย จึงมีความจำเป็นที่ต้องสำรวจและรวบรวม เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์และเป็นตัวชี้วัดที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนเอง ก็สามารถนำตัวเลขนี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการด้าน Digital Service ของตนด้วย ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 9 แล้วที่ ETDA ทำการสำรวจ นับตั้งแต่ปี 2556 โดยในปีนี้ ยังมีการสำรวจในประเด็น Hot Issue เรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่เกิดโควิด-19 และแนวโน้มหลังโควิด-19 (Post COVID-19) ด้วย

ดร.ชัยชนะ ยังกล่าวขอบคุณ ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ซึ่งเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ทั้งสิ้น 44,545 ราย ในช่วงเมษายน-มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุมตามสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับสัดส่วนของจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ทั้งกลุ่มอายุ และภูมิภาค จากข้อมูลสัดส่วนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และขอบคุณหน่วยงานทั่วประเทศกว่า 500 หน่วยงาน ที่สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์การสำรวจ

ETDA จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ติดตามงานแถลงผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564 ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-11.30 น. ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงานผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook : ETDA Thailand หรือตาม QR Code 

IUB2021_Press_Agenda_vertical_QR.jpg

Gen ไหนใช้เน็ตเยอะสุด รู้กัน 15 ธ.ค. นี้

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)