TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA เตรียมเปิดผลสำรวจ Value of e-Commerce in Thailand 2021

Foresight Documents
  • 11 ต.ค. 64
  • 103

ETDA เตรียมเปิดผลสำรวจ Value of e-Commerce in Thailand 2021

อัปเดตมูลค่า e-Commerce ประตูสู่ทางรอด ธุรกิจไทย ยุคใหม่ 14 ต.ค. 64 นี้ 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมอัปเดตผลสำรวจมูลค่า e-Commerce ประจำปีในงาน “Value of e-Commerce Survey 2021: ประตูสู่ทางรอด ธุรกิจไทย ยุคใหม่” อุตสาหกรรม ธุรกิจประเภทไหนรุ่งหรือต้องปรับตัว ขายออนไลน์ผ่านช่องทางไหนดีสุด รู้พร้อมกัน 14 ต.ค. 64 นี้ ทางออนไลน์

e-Com-Survey-copy-2@2x-100.jpeg

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศเกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce ที่มั่นคงปลอดภัย ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งานคือภารกิจหลักของ ETDA ที่ได้มุ่งเดินหน้าผ่านการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลักดันให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ผ่านแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย มาตรฐานดิจิทัล การส่งเสริมความพร้อมด้านกฎระเบียบเพื่อให้เกิดการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) แก่ทุกภาคส่วน เปิดสนามทดสอบ ETDA Sandbox เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมหรือโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับ Digital Service ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนให้บริการจริง เตรียมแนวทางรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) กุญแจสำคัญของทุกธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ ETDA ยังทำหน้าที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลสำคัญ ๆ ต่อเนื่องทุกปี เพราะ ETDA เห็นว่าประเทศไทยยังต้องการแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนในด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะข้อมูลในด้านสถิติพร้อมประเด็นการวิเคราะห์ ETDA จึงได้มีการดำเนินงานสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่สำคัญในมิติต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับสากลที่เกี่ยวข้อง การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Behavior หรือ IUB) ประเด็น Mini Hot Issues ที่อยู่ในกระแสสังคมและความสนใจ รวมถึงการสำรวจมูลค่า e-Commerce ในประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand) ที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ที่สนใจ นำไปเป็นฐานข้อมูลในการวางแผน กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2564 ETDA ได้ดำเนินการในการสำรวจมูลค่า e-Commerce ในประเทศไทยทั้งในรายปี และรายไตรมาส ซึ่งนำมาสู่การจัดงาน Value of e-Commerce Survey 2021: ประตูสู่ทางรอด ธุรกิจไทย ยุคใหม่” เพื่อเปิดเผยผลสำรวจมูลค่า e-Commerce ที่ได้จากการสำรวจ ครั้งนี้ จะมีตัวเลขบางส่วนที่สะท้อนถึงสถานะมูลค่า e-Commerce ของไทยที่เป็นผลสืบเนื่องหลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และตัวเลขในบางอุตสาหกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด พร้อมกันนี้ ETDA จะนำเสนอตัวเลขมูลค่า e-Commerce ทั้งที่จำแนกตามขนาดธุรกิจ ประเภทของผู้ประกอบการ ประเภทของช่องทางการขาย ทิศทางการปรับตัวหลังเกิดสถานการณ์โรคระบาดของโควิด-19 รวมถึงการเตรียมความพร้อม ต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ 

งานนี้ยังได้รับเกียรติจาก ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าว Special Speech ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ สู่อนาคต อีคอมเมิร์ซไทย” ด้วย

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงาน “Value of  e-Commerce Survey 2021: ประตูสู่ทางรอด ธุรกิจไทย ยุคใหม่” ได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-11.30 น. ทางออนไลน์ สด พร้อมกันที่ เพจ Facebook: ETDA Thailand (https://www.facebook.com/ETDA.Thailand)

มูลค่า e-Commerce ไทย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)