TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ AI Governance Center by ETDA บรรยาย AI Governance & Data Privacy Ethics ให้กับครูและนักเรียน “ค่ายปัญญาประดิษฐ์กับวิทยาการข้อมูล (AI and Data Science Camp)”

AIGC Documents
  • 08 พ.ย. 66
  • 352

ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ AI Governance Center by ETDA บรรยาย AI Governance & Data Privacy Ethics ให้กับครูและนักเรียน “ค่ายปัญญาประดิษฐ์กับวิทยาการข้อมูล (AI and Data Science Camp)”

AI Governance Center by ETDA หรือ AIGC ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้สำหรับโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล (AI & Data Science Camp) สำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 2 และ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ได้แก่ ดร.ชลิตดา มัธยมบุรุษ ที่ปรึกษา สพธอ. คุณรจนา ล้ำเลิศ หัวหน้าศูนย์ AIGC และคุณธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ AIGC ดังนี้

- บรรยายให้กับครูด้านคอมพิวเตอร์ 50 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม AI & Data Science Camp เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ หัวข้อ Ethics & Privacy เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics) และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยให้ความคุ้มครองและปฏิบัติตามกฎหมาย (Data Privacy)

- บรรยายให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 50 คน หัวข้อ “สร้างความตะหนักในความปลอดภัยด้านดิจิทัล เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

สไลด6.PNG
สไลด7.PNG

การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายปัญญาประดิษฐ์กับวิทยาการข้อมูล (AI & Data sci Camp) เป็นการดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) เพื่อพัฒนาเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษในการเพิ่มสมรรถนะด้านวิทยาการหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จ และการเชื่อมโยงต่อยอดโครงการไปสู่แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กำลังคนระดับสูงของประเทศ โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ร่วมกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สำหรับหน่วยงาน องค์กร บริษัท หรือใคร ต้องการนำ AI มาประยุกต์ใช้งานให้สอดคล้องกับธรรมา ภิบาลสามารถติดตามหลักสูตรการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ได้ที่นี่

สไลด3.PNG
สไลด5.PNG
สไลด2.PNG
สไลด4.PNG

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)