TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ สพธอ. จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

Digital Law Documents
  • 20 มิ.ย. 65
  • 71

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ สพธอ. จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ สพธอ. จัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ตามข้อเสนอหลักการที่ ครม. ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 จึงขอรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลกระทบของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบดิจิทัลเป็นทางเลือกแรก และการอำนวยความสะดวกของประชาชน โดยสามารถเสนอความเห็นได้ที่ระบบกลางทางกฎหมาย
ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.-8 ก.ค. 65

 

Rating :
Avg: 5 (1 ratings)