TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม "2rd International Policy Advisory Panel [IPAP] 2023"

AIGC Documents
  • 16 พ.ค. 66
  • 661

การประชุม "2rd International Policy Advisory Panel [IPAP] 2023"

2 พ.ค. 66 ที่ผ่านมาทาง ศูนย์ AI Governance Clinic by ETDA หรือ AIGC ได้จัดการประชุม "2rd International Policy Advisory Panel [IPAP] 2023"

ซึ่งเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นของคณะที่ปรึกษา IPAP ครั้งที่ 2 ในรูปแบบ Hybrid ซึ่งจัดขึ้นที่ ETDA โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ทางด้าน AI Governance ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี Prof.Dr.Urs Gasser เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ เนคเทค สบส. กรมการแพทย์ และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด (ที่ปรึกษา ETDA) ได้เข้าร่วมให้ความเห็นในการประชุมครั้งนี้ด้วย
Picture2.jpg

การประชุมครั้งที่ 2 นี้ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำ AI Governance ในประเด็น Governance of AI in digital healthcare รวมถึงการระดมความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) AI Governance for management ซึ่งศูนย์ AIGC ได้จัดทำขึ้นและจะมีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป
LINE_ALBUM.jpg
วาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ ศูนย์ AIGC ได้ยกร่าง AI Governance for management เพื่อเป็นคู่มือ/แนวปฏิบัติให้กับผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมในองค์กร สำหรับการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาและรักษาระบบ AI ที่น่าเชื่อถือและมีจริยธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการคือ AI Governance Structure, AI Strategy, และ AI Operation สามารถติดตามร่างแนวปฏิบัติฉบับแรกได้ที่นี่ web AIGC

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)