TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ธุรกิจบริการ Digital ID

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการ Digital ID Documents

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการ Digital ID

 
เลขที่ใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ธุรกิจบริการ ใบอนุญาต สถานะ
ธพส. 001-2566 บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด* บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Attach ประกอบธุรกิจบริการอยู่
ธพส. 002-2566 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)* - บริการพิสูจน์ตัวตน
- บริการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน
- บริการยืนยันตัวตน
Attach ประกอบธุรกิจบริการอยู่
ธพส. 003-2566 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)* - บริการพิสูจน์ตัวตน
- บริการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน
- บริการยืนยันตัวตน
Attach ประกอบธุรกิจบริการอยู่
ธพส. 004-2567 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)* - บริการพิสูจน์ตัวตน
- บริการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน
- บริการยืนยันตัวตน
Attach ประกอบธุรกิจบริการอยู่
ธพส. 005-2567 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)* บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล Attach ประกอบธุรกิจบริการอยู่
ธพส. 007-2567 ธนาคารออมสิน* - บริการพิสูจน์ตัวตน
- บริการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน
- บริการยืนยันตัวตน
Attach ประกอบธุรกิจบริการอยู่
ธพส. 008-2567 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด* - บริการพิสูจน์ตัวตน Attach ประกอบธุรกิจบริการอยู่
ธพส. 009-2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์* - บริการพิสูจน์ตัวตน
- บริการออกและบริหารจัดการสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตน
- บริการยืนยันตัวตน
Attach ประกอบธุรกิจบริการอยู่
หมายเหตุ
เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการอยู่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการซึ่งได้ประกอบธุรกิจอยู่ในวันก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับ
ประกอบธุรกิจบริการอยู่ ประกอบธุรกิจบริการอยู่
ยังไม่ได้รับแจ้งให้ประกอบธุรกิจได้ หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต ยังไม่ได้รับแจ้งให้ประกอบธุรกิจได้ หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
เลิกประกอบธุรกิจ เลิกประกอบธุรกิจ