TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

(สิ้นสุดการเวียนร่าง)  ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC MEDICAL CERTIFICATE) (ฉบับปรับปรุงเวอร์ชัน 0.3)

e-Standard Documents
  • 31 ส.ค. 65
  • 121

(สิ้นสุดการเวียนร่าง) ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC MEDICAL CERTIFICATE) (ฉบับปรับปรุงเวอร์ชัน 0.3)

สพธอ. เวียนร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การลงลายมือชื่อ และการตรวจสอบเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบรับรองแพทย์ตามเอกสารใบรับรองแพทย์ที่แพทยสภากำหนด ได้แก่ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ใบรับรองแพทย์ (ตรวจสุขภาพ) รวมถึงใบรับรองแพทย์ (รับรองอาการป่วย) ซึ่งเป็นรูปแบบเพื่อใช้เป็นทางเลือกสำหรับกรณีรับรองอาการป่วยทั่วไป โดยได้ออกแบบโครงสร้างข้อความอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ XML (Extensible Markup Language) และ JSON (JavaScript Object Notation) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปปรับใช้สำหรับจัดทำใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ได้  
 

*** สิ้นสุดการเวียนร่าง ***

 
ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐาน ฯ ดาวน์โหลด ระยะเวลาเวียนร่าง
ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Medical Certificate) เวอร์ชัน 0.3
Icon_PDF.png 31 สิงหาคม - 14 กันยายน 2565
Message Package for Medical-Certificate iconsMessagePackage-(1).png  
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบรับรองแพทย์
(Message Standard for Medical Certificate) เวอร์ชัน 0.1
(เวียนร่างระหว่าง 31 มีนาคม - 12 เมษายน 2565)
-  
ดาวน์โหลด Comment Form


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์: 02-123-1234 # 91106 (ศิริวรรณ แสนวัง)
อีเมล: [email protected]

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)