TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

บทความ NRCA

บทความ

NRCA
บทนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัยของข้อมูล

ในการติดต่อสื่อสารนั้นมีองค์ประกอบหลักๆ คือ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สื่อ และตัวสาร ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลต่อ ความสำเร็จของการสื่อสารทั้งสิ้น การสื่อสารอาจจะประสบความล้มเหลวเนื่องจากการใช้ภาษาที่ไม่ชัดเจนของผู้ส่งสาร

 • 17 ก.ค. 60
 • 11
NRCA
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI)

เทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key Cryptography) หรือระบบรหัสแบบอสมมาตร (Asymmetric Key Cryptography)

 • 17 ก.ค. 60
 • 13
NRCA
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ

เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ในหลายลักษณะ ซึ่งเป็นการนำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

 • 17 ก.ค. 60
 • 3
NRCA
วิธีปฏิบัติตนและข้อควรระวังในการใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลว่า บุคคลผู้ส่งเป็นผู้กระทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

 • 17 ก.ค. 60
 • 3
NRCA
5 คำถามน่ารู้ ก่อนการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

1. ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร? ตอบ : ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ ก็เปรียบได้กับพาสปอร์ตที่เราใช้ในการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ซึ่งพาสปอร์ตนี้ มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการเดินทาง

 • 17 ก.ค. 60
 • 9
NRCA
Microsoft Root Certificate Program คืออะไร?

โปรแกรมการเผยแพร่ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ลำดับดับชั้นบนสุดภายใต้ไมโครซอฟต์ (Microsoft Root Certificate Program) คืออะไร?

 • 17 ก.ค. 60
 • 1