TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

คณะทำงานจัดทำร่างรายชื่อโดเมน ( Domain Name ) ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย

ETDA Documents
  • 08 มี.ค. 59
  • 717

คณะทำงานจัดทำร่างรายชื่อโดเมน ( Domain Name ) ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  (สพธอ.) มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และเป็นผู้ดำเนินการด้าน Cyber Security เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ e-Commerce นอกจากนี้ สพธอ. ได้จัดทำ e-Directory เพื่อเป็นศูนย์รวมของเว็บไซต์ e-Commerce ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเชื่อมโยงไปยัง Online Complain Center (OCC) อันเป็นกลไกสำหรับดูแลทั้งผู้ซื้อและผู้ขายออนไลน์เมื่อเกิดปัญหา

ชื่อโดเมน (Domain Name) เป็นช่องทางสำคัญในการยืนยันตัวตนในโลกออน์ไลน์ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัยในโลกออนไลน์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

ปัจจุบัน ในระดับสากล หน่วยงานที่ดูแลเรื่องชื่อโดเมนคือ The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)  ได้เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป สามารถขอจดทะเบียนชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบทั่วไปรอบใหม่ (New Generic Top Level Domain) ได้ เช่น .online .hotels เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการใช้ชื่อโดเมนที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นไทย สถานที่ท่องเที่ยวของไทย หรือตราสินค้าไทย จึงควรมีการกำหนดรายชื่อโดเมนที่มีความสำคัญของประเทศไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนหรือเพื่อคัดค้านการจดทะเบียนไปยัง ICANN

นอกจากนี้ การดำเนินงานของ ICANN ยังมีประเด็นต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการทำงานของคณะทำงานนี้ เช่น การจองสิทธิ์ของรหัสประเทศแบบ ๓ ตัวอักษร (.THA) ให้แก่ประเทศไทย เพิ่มเติมจาก เดิมที่จองเฉพาะ ๒ ตัวอักษรหรือไม่ (.TH) เป็นต้น ประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาดำเนินการเหล่านี้อาจต้องการคำแนะนำ หรือแนวทางนโยบายจากคณะกรรมการนี้ด้วย

การจัดตั้งคณะทำงานนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำธุรกรรมในโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีการสนับสนุนให้เจ้าของตราสินค้าของไทยมีการจดทะเบียนชื่อโดเมน และมีการป้องกันชื่อสำคัญของไทยมิให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

การประชุมย่อยร่วมกับสมาคมธนาคารไทย

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านเพิ่มเติม​

การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างรายชื่อโดเมน  ( Domain Name ) ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559
ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านเพิ่มเติม​

การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างรายชื่อโดเมน  ( Domain Name ) ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ครั้งที่ 1/2559
ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านเพิ่มเติม​

การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างรายชื่อโดเมน  ( Domain Name ) ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558
ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านเพิ่มเติม​

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)