TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ปรับเกณฑ์ Sandbox    เปิดกว้างคุณสมบัติเจ้าของนวัตกรรม ไม่จำกัดรอบการสมัคร

Sandbox Documents
  • 25 ก.ค. 64
  • 1665

ETDA ปรับเกณฑ์ Sandbox เปิดกว้างคุณสมบัติเจ้าของนวัตกรรม ไม่จำกัดรอบการสมัคร

ETDA ปรับหลักเกณฑ์ทดสอบสนาม Sandbox ใหม่ ขยายคุณสมบัติเจ้าของนวัตกรรม ไม่จำกัดแค่รัฐ-เอกชน และไม่จำกัดรอบการสมัคร เน้นร่วมสร้างนวัตกรรม ยกระดับชีวิตด้วยดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยปรับหลักเกณฑ์การสมัครทดสอบสอบนวัตกรรมใน Digital Service Sandbox ขยายคุณสมบัติเจ้าของนวัตกรรมเปิดรับ สตาร์ตอัป และกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีสถาบันรองรับ โดยไม่จำกัดเฉพาะหน่วยงานรัฐ เอกชน รวมถึงไม่จำกัดรอบการสมัคร เจ้าของนวัตกรรมร่วมส่งนวัตกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทดสอบได้ไม่มีกำหนด เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรม ยกระดับชีวิตด้วยดิจิทัล
 
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ
ETDA กล่าวว่า ETDA ดำเนินโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service Sandbox ที่เราเรียกกันว่า ETDA Sandbox” ก็เพื่อเป็นสนามเตรียมความพร้อมให้เจ้าของนวัตกรรม ได้มีพื้นที่หรือสนามทดลองในการใช้นวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลนั้น ๆ กับผู้ใช้บริการจริงในวงจำกัด เพื่อตีกรอบการใช้งานและผลกระทบให้แคบลง ก่อนนำนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลให้บริการแก่ผู้ใช้บริการจริง ๆ

ปัจจุบัน ETDA Sandbox เปิดสนามทดสอบนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 3 โซลูชัน ได้แก่
1) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
3) การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)


Banner_Digital-Service-Sandbox_B3-(1).jpg
เกณฑ์การรับสมัครเข้าสู่ ETDA Sandbox เดิม มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครว่า ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือองค์กรเอกชนหรือนิติบุคคลอื่น โดยต้องมีทรัพยากร เงินทุน ระบบงาน และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ปีขึ้นไป มีกรรมการ หรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลของผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ประกาศฯ กำหนด และมีขั้นตอน ซึ่งตั้งแต่เปิดสนามทดสอบในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการนำนวัตกรรมเข้าร่วมทดสอบใน Sandbox แล้ว 5 ราย ได้แก่
1. บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จำกัด โซลูชันเกี่ยวกับ Digital ID
2. บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด โซลูชันเกี่ยวกับ e-Document
3. บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด โซลูชันเกี่ยวกับ Digital ID และ e-Meeting
4. บริษัท ไทยแอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด โซลูชันเกี่ยวกับ e-Document
5. กรมการปกครอง โซลูชันเกี่ยวกับ Digital ID

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมที่ไม่ได้เป็นกลุ่มนิติบุคคล หรือหน่วยงานรัฐหรือเอกชน แต่มีนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลใหม่ ๆ สามารถเข้าร่วมทดสอบใน ETDA Sandbox ได้ และเกิดการร่วมสร้างนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนำไปสู่การใช้งานได้จริงยิ่งขึ้น พร้อม ๆ กับการมีกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างผู้เข้าร่วมการทดสอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งานจริงได้มากที่สุด นำมาสู่ประกาศฉบับที่ 2 ของ ETDA คือ แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญ คือ

Banner_Digital-Service-Sandbox_update_img2.jpg

  • ขยายคุณสมบัติผู้เข้าร่วมไปยังกลุ่มสตาร์ตอัป บุคคล หรือนิสิตนักศึกษา ที่มีนวัตกรรม ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กร ที่ ETDA กำหนด และมีทรัพยากร เงินทุน ระบบงานและบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาหรือการให้บริการนวัตกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ไม่กำหนดระยะเวลาของประสบการณ์
  • เน้นการสร้างความร่วมมือเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรม (Co-Create) เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัล ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมทดสอบ ได้นำเสนอแผนการทดสอบต่อ ETDA สู่การหารือ เพื่อร่วมกำหนดลักษณะของนวัตกรรมและบริการ กระบวนการ ขั้นตอน เป้าหมายในการทดสอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมถึงแผนรองรับหลังออกจากการทดสอบ และระดับความสำเร็จ ก่อนส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาจริง
Banner_Digital-Service-Sandbox_update_leadGraphic_step.jpg

ทั้งนี้ ETDA จะช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงให้ผู้สมัครตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนยื่นคำขอเข้าร่วมทดสอบใน ETDA Sandbox และเนื่องจากหลักเกณฑ์ใหม่นี้ไม่ได้จำกัดรอบในการรับสมัคร ทำให้เจ้าของนวัตกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมทดสอบได้ตลอดทั้งปี และระหว่างผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาและอยู่ระหว่างการรอคิวเข้าทดสอบ หรือที่เรียกว่า Waiting Pool จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ETDA ได้เตรียมไว้ให้ ทั้งการอบรม การเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการเปิดพื้นที่หรือเวทีสำหรับการหารือร่วมกับพาร์ตเนอร์รายอื่น ๆ เพื่อหาไอเดียเพิ่มเติมระหว่างการรอเข้าสู่สนามทดสอบ 

สำหรับเจ้าของนวัตกรรมหรือบริการดิจิทัลที่สนใจเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมกับ ETDA Sandbox สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมทดสอบได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่นี่ 

ศึกษารายละเอียดของโครงการได้
ที่นี่ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ อีเมล [email protected] หรือโทร. 02 123 1234 ต่อทีม ETDA Sandbox

ETDA Sandbox ร่วมสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับชีวิตด้วยดิจิทัล

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)