TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

บริการดิจิทัลและโครงสร้าง

ประกาศรายชื่อ Documents

ประกาศรายชื่อ

   หน่วยงาน Solutions วันเริ่มทดสอบ สถานะการทดสอบ
1 บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จำกัด Digital ID 1 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างการทดสอบ
2 บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด e-Document 4 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการทดสอบ
3 บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด Digital ID และ e-Meeting 25 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการทดสอบ
4 บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด e-Document 1 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างการทดสอบ
5 กรมการปกครอง Digital ID 15 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างการทดสอบ
 
ในระหว่างการทดสอบใน Digital Service Sandbox ETDA จะพิจารณาภายใต้กรอบแนวคิด (Digital Service Sandbox Framework) 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
2. ด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy)
3. ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
4. ด้านความรับผิด (Accountability)
5. ด้านประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience)

นอกจากนี้ ETDA จะพิจารณาเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมทดสอบได้แบ่งปันให้ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจของ ETDA เกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด ทั้งนี้ การทดสอบใน Digital Service Sandbox เป็นการให้คำแนะนำในนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เข้าร่วมทดสอบเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองว่านวัตกรรมหรือบริการของผู้เข้าร่วมทดสอบดังกล่าว จะมีความสอดคล้องหรือไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายอื่นหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานอื่น”