TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

บริการดิจิทัลและโครงสร้าง

ประกาศรายชื่อ Documents

ประกาศรายชื่อ

 

 

รายชื่อผู้ออกจากการทดสอบ
 
  หน่วยงาน Solutions โครงการ วันเริ่มทดสอบ วันสิ้นสุดทดสอบ สถานะ
1 บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จำกัด Digital ID 
 
โครงการระบบ NDID Platform (Mode 1) 1 ธันวาคม 2563 31 มกราคม 2565 ออกจาก Digital Service Sandbox (ผลการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จในการทดสอบที่กำหนด)โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการในประเด็นติดตาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมทดสอบ
 
  หน่วยงาน Solutions โครงการ วันเริ่มทดสอบ สถานะการทดสอบ
1 บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด e-Document
 
โครงการ BE-DP : BE Digital Platform 4 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการทดสอบ
2 บริษัท เจเวนเจอร์ส จำกัด Digital ID และ
e-Meeting
 
โครงการ JDID Platform/Thailand AGM Voting 25 มกราคม 2564 อยู่ระหว่างการทดสอบ
3 บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด e-Document โครงการ Exkasan 1 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างการทดสอบ
4 กรมการปกครอง Digital ID โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลทางดิจิทัล (D.DOPA) 15 กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ระหว่างการทดสอบ
5 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) e-Document โครงการ MOPH Certificate 18 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างการทดสอบ
6 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์
เวนเจอร์ส จำกัด 
Verifiable Credential (VC) และ e-Document NCID (National Corporate ID) 18 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างการทดสอบ
7 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Digital ID โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile ID) 18 กรกฎาคม 2565 อยู่ระหว่างการทดสอบ
8 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

e-Document
(e-Timestamp)

Thailand Post
e-Timestamp
31 สิงหาคม 2565 อยู่ระหว่างการทดสอบ
9 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
e-Meeting
(e-Voting​)
อารยะโหวต:
ระบบการเลือกตั้งออนไลน์
10 ตุลาคม 2565 อยู่ระหว่างการทดสอบ
 
ในระหว่างการทดสอบใน Digital Service Sandbox ETDA จะพิจารณาภายใต้กรอบแนวคิด (Digital Service Sandbox Framework) 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
2. ด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy)
3. ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
4. ด้านความรับผิด (Accountability)
5. ด้านประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience)

นอกจากนี้ ETDA จะพิจารณาเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมทดสอบได้แบ่งปันให้ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจของ ETDA เกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด ทั้งนี้ การทดสอบใน Digital Service Sandbox เป็นการให้คำแนะนำในนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้เข้าร่วมทดสอบเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับรองว่านวัตกรรมหรือบริการของผู้เข้าร่วมทดสอบดังกล่าว จะมีความสอดคล้องหรือไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายอื่นหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานอื่น”