TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

บริการดิจิทัลและโครงสร้าง

ขั้นตอนเข้าร่วมทดสอบ Documents

ขั้นตอนเข้าร่วมทดสอบ

 

Banner_Digital-Service-SandboxB2.jpg

ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลการเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox ได้จาก ประกาศ สพธอ. เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะครอบคลุมการดำเนินงานในขั้นตอนก่อนเข้าร่วมทดสอบ ระหว่างเข้าร่วมทดสอบ และออกจากทดสอบ ดังนี้
 


ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมทดสอบ

ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด
สพธอ. จะเปิดรับสมัครขอเข้าร่วมทดสอบรอบที่ 2 ในช่วงกลางปี 2564 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์

ทั้งนี้ ETDA จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบ หากนวัตกรรมหรือบริการดังกล่าวอยู่ในขอบข่ายการเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox และอาจเชิญผู้สมัครให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือบริการเป็นการเพิ่มเติมได้

 


ยื่นคำขอเข้าร่วมทดสอบผ่านอีเมล

2.1 ผู้สมัครยื่นคำขอเข้าร่วมทดสอบ และแนบเอกสารประกอบตามที่ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนด หากนวัตกรรมหรือบริการอยู่ในขอบข่ายของ Digital Service Sandbox ผ่านช่องทาง e-mail : etdasandbox@etda.or.th ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา หากพ้นกำหนด ETDA จะยุติการพิจารณาเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox

2.2 ผู้สมัครจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบ อย่างน้อยดังนี้
 • 2.2.1 ผังโครงสร้าง / ทีมงาน / ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมทดสอบ
 • 2.2.2 รายละเอียดของนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการทดสอบ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model)
 • 2.2.3 ประโยชน์ของนวัตกรรมหรือบริการที่เข้าร่วมทดสอบ
 • 2.2.4 ขอบเขตในการทดสอบ และระยะเวลาการทดสอบโดยประมาณ
 • 2.2.5 เป้าหมายของนวัตกรรมหรือบริการในการทดสอบและตัวชี้วัดความสำเร็จในการทดสอบ
 • 2.2.6 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility)
 • 2.2.7 นโยบายและแผน และเอกสารรับรองการปฏิบัติ เช่น Security Policy / Data Protection Policy / Business Continuity Plan / Consumer Protection Policy
 • 2.2.8 เงื่อนไขการให้บริการและประมาณการค่าบริการ
 • 2.2.9 แผนการรายงานผลการทดสอบและความคืบหน้า
 • 2.2.10 แผนรองรับการออกจาก Digital Service Sandbox ทั้งกรณีสำเร็จและไม่สำเร็จ
 • 2.2.11 ผลการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการที่ผ่านมาใน Regulatory Sandbox อื่นและเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
 • 2.2.12 หนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) (ไม่เกิน 30 วัน)
 • 2.2.13 งบการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) และงบกระแสเงินสด (Cash Flow) (ถ้ามี)
 • 2.2.14 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • 2.2.15 แบบหนังสือรับรองผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการนิติบุคคลของผู้สมัคร
 • 2.2.16 แบบหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการนิติบุคคลของผู้สมัคร (รายบุคคล)

 


เข้าเสนอแผนการทดสอบ

ผู้สมัครนำเสนอแผนการทดสอบต่อ ETDA เช่น ลักษณะของนวัตกรรมและบริการ กระบวนการ ขั้นตอน เป้าหมายในการทดสอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการทดสอบ (ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านตามที่ ETDA กำหนด) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผนรองรับการออกจาก Digital Service Sandbox ทั้งกรณีสำเร็จและไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ETDA อาจขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้

 


แจ้งผลการพิจารณา

ETDA จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคำขอและเอกสารประกอบครบถ้วน ผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ ETDA เห็นชอบให้เข้าร่วมทดสอบ ETDA จะแจ้งกำหนดการเข้าร่วมการทดสอบตามรอบการทดสอบไปพร้อมกันด้วย และหากผู้สมัครมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมทดสอบในรอบดังกล่าวได้ สามารถขอเปลี่ยนแปลงรอบการทดสอบโดยแจ้งให้ ETDA ทราบภายใน 5 วันนับแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

 


ลงนามข้อตกลง

ผู้เข้าร่วมทดสอบและ ETDA ลงนามในข้อตกลงเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

 


ทดสอบใน Sandbox

6.1 ในระหว่างการทดสอบ ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบมีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
 • 6.1.1 ดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ผู้เข้าร่วมทดสอบ และ ETDA ได้ตกลงร่วมกัน
 • 6.1.2 ดำเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกรอบ (เช่น IT Risk / Cyber Risk / Data Protection / กฎหมายและมาตรฐานอื่น ที่เกี่ยวข้อง)
 • 6.1.3 ติดตามความคืบหน้าในการทดสอบ อาทิ ผลการทดสอบ ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่พบระหว่างทดสอบ ตลอดจนดำเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว และข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้า
 • 6.1.4 มีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการดำเนินการ
 • 6.1.5 จัดทำรายงานให้ ETDA ทราบตามรูปแบบ และระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน
 • 6.1.6 แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า เป็นการทดสอบใน Digital Service Sandbox โดยใช้คำว่า “........(ชื่อนวัตกรรม/บริการ).......... ของ.........(ชื่อบริษัท/หน่วยงาน)............. อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมทดสอบในโครงการ Digital Service Sandbox ของ ETDA โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.etda.or.th”
6.2 ผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถยื่นคำร้องต่อ ETDA ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 • 6.2.1 ขอขยายระยะเวลาการทดสอบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนถึงวันครบกำหนด หากไม่สามารถทดสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 • 6.2.2 ขอผ่อนผันการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ETDA กำหนดได้ ทั้งนี้ จะยังดำเนินการไม่ได้จนกว่า ETDA จะออกประกาศ หรือคำสั่งเป็นการเฉพาะ

 


ออกจาก Sandbox

7.1 การออกจากการเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox มี 2 กรณี ดังนี้
 • 7.1.1 ผลการทดสอบประสบความสำเร็จ และ ETDA ให้การรับรองผลการทดสอบดังกล่าวแล้ว โดยผู้เข้าร่วมทดสอบต้อ ดำเนินการตามแผนรองรับการออกจาก Digital Service Sandbox ในกรณีสำเร็จตามที่กำหนดไว้
 • 7.1.2 ผลการทดสอบไม่ประสบความสำเร็จ ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบหยุดการนำเสนอและการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งรายใหม่และรายเดิม พร้อมแจ้งให้ผู้ใช้บริการและสมาชิกทราบก่อนที่จะยุติการให้บริการดังกล่าว ตลอดจนต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการออก Digital Service Sandbox ในกรณีไม่สำเร็จ รวมถึงรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ ETDA ทราบ
7.2 หากผู้เข้าร่วมทดสอบไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของ ETDA สามารถยื่นขอทบทวนผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ ETDA แจ้งผลการทดสอบ

7.3 กรณีประสบความสำเร็จผู้เข้าร่วมทดสอบยังคงมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการให้บริการเพื่อติดตามความก้าวหน้า หลังจากที่ออกจาก Digital Service Sandbox ไปแล้ว ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ ETDA กำหนด