TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

บริการดิจิทัลและโครงสร้าง

ขั้นตอนเข้าร่วมทดสอบ Documents

ขั้นตอนเข้าร่วมทดสอบ

 

 

Banner_Digital-Service-SandboxB2.jpg

ขั้นตอนการร่วมทดสอบ


ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมทดสอบ

ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ที่กำหนด
ทั้งนี้ ETDA จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบ หากนวัตกรรมหรือบริการดังกล่าวอยู่ในขอบข่ายการเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox และอาจเชิญผู้สมัครให้ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือบริการเป็นการเพิ่มเติมได้

 


Co-Create หารือรายละเอียด นวัตกรรม use case KPI และอื่นๆ

2. ผู้สมัครนำเสนอแผนการทดสอบต่อ ETDA และหารือร่วมกัน (Co-Create) ครอบคลุม ลักษณะของนวัตกรรมและบริการ กระบวนการ ขั้นตอน เป้าหมายในการทดสอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จในการทดสอบ (ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านตามที่ ETDA กำหนด ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ด้านความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy) ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้านความรับผิด (Accountability) และด้านประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง แผนรองรับการออกจาก Digital Service Sandbox ทั้งกรณีสำเร็จและไม่สำเร็จ ทั้งนี้ ETDA อาจขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้

 


ยื่นคำขอเข้าร่วมทดสอบผ่านอีเมล

3.1 ผู้สมัครยื่นคำขอเข้าร่วมทดสอบ และแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถยื่นคำขอผ่านช่องทาง e-mail : [email protected]

3.2 ผู้สมัครจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบอย่างน้อย ดังนี้
 • 3.2.1 รายละเอียดของนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการทดสอบ และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model)
 • 3.2.2 ประโยชน์ของนวัตกรรมหรือบริการที่เข้าร่วมทดสอบ
 • 3.2.3 ขอบเขตในการทดสอบ เช่น จำนวน ประเภท หรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • 3.2.4 ระยะเวลาการทดสอบโดยประมาณ
 • 3.2.5 เป้าหมายของนวัตกรรมหรือบริการในการทดสอบและตัวชี้วัดความสำเร็จในการทดสอบ
 • 3.2.6 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility)
 • 3.2.7 เงื่อนไขการให้บริการและประมาณการค่าบริการ
 • 3.2.8 แผนการรายงานผลการทดสอบและความคืบหน้า
 • 3.2.9 แผนรองรับการออกจาก Digital Service Sandbox ทั้งกรณีสำเร็จและไม่สำเร็จ โดยในกรณีไม่สำเร็จต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการเยียวยาผู้ใช้บริการและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากต้องมีการยุติการให้บริการเนื่องจากเหตุดังกล่าว
 • 3.2.10 เอกสารอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

 


แจ้งผลการพิจารณา

ETDA จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้สมัครทราบภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคำขอและเอกสารประกอบครบถ้วน ผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้สมัครได้ให้ไว้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ ETDA เห็นชอบให้เข้าร่วมทดสอบ ETDA จะแจ้งกำหนดการเข้าร่วมการทดสอบตามรอบการทดสอบไปพร้อมกันด้วย และหากผู้สมัครมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมทดสอบในรอบดังกล่าวได้ สามารถขอเปลี่ยนแปลงรอบการทดสอบโดยแจ้งให้ ETDA ทราบภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

 


Waiting Pool

Waiting pool เป็นกระบวนการของผู้เข้าร่วมทดสอบที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร Sandbox แล้ว และเตรียมตัวเข้าร่วมทดสอบใน Sandbox ETDA ซึ่งเป็นขั้นตอนระหว่างการจัดลำดับการเข้าร่วม Sandbox โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องให้กับผู้เข้าร่วมการทดสอบ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น อบรม-เรียนรู้ Co-create การหารือกับ partners เป็นต้น

 


ลงนามข้อตกลง

ผู้เข้าร่วมทดสอบและ ETDA ลงนามในข้อตกลงเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox ตามระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา

 


ทดสอบใน Sandbox

7.1 ในระหว่างการทดสอบ ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบมีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
 • 7.1.1 ดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ผู้เข้าร่วมทดสอบ และ ETDA ได้ตกลงร่วมกัน
 • 7.1.2 ดำเนินการอื่นๆ เช่น IT Risk / Cyber Risk / Data Protection / กฎหมายและมาตรฐานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • 7.1.3 ติดตามความคืบหน้าในการทดสอบ อาทิ ผลการทดสอบ ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่พบระหว่างทดสอบ ตลอดจนดำเนินการตามมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว และข้อร้องเรียนที่ได้รับจากลูกค้า
 • 7.1.4 มีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการดำเนินการ
 • 7.1.5 จัดทำรายงานให้ ETDA ทราบตามรูปแบบ และระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน
 • 7.1.6 แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า เป็นการทดสอบใน Digital Service Sandbox โดยใช้คำว่า “........(ชื่อนวัตกรรม/บริการ).......... ของ.........(ชื่อบริษัท/หน่วยงาน)............. อยู่ในระหว่างการเข้าร่วมทดสอบในโครงการ Digital Service Sandbox ของ ETDA โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.etda.or.th”
7.2 ผู้เข้าร่วมทดสอบสามารถยื่นคำร้องต่อ ETDA ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
 • 7.2.1 สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาการทดสอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนถึงวันครบกำหนด พร้อมชี้แจงเหตุผล และระยะเวลาที่ต้องการขอขยาย ทั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาการขยายระยะเวลาตามความเหมาะสม
 • 7.2.2 ขอผ่อนผันการปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ETDA กำหนดได้ ทั้งนี้ จะยังดำเนินการไม่ได้จนกว่า ETDA จะออกประกาศ หรือคำสั่งเป็นการเฉพาะ

 


ออกจาก Sandbox

8.1 การออกจากการเข้าร่วมทดสอบใน Digital Service Sandbox มี 2 กรณี ดังนี้
 • 8.1.1 ผลการทดสอบประสบความสำเร็จ และ ETDA ให้การรับรองผลการทดสอบดังกล่าวแล้ว โดยผู้เข้าร่วมทดสอบต้อง ดำเนินการตามแผนรองรับการออกจาก Digital Service Sandbox ในกรณีสำเร็จตามที่กำหนดไว้
 • 8.1.2 ผลการทดสอบไม่ประสบความสำเร็จ ให้ผู้เข้าร่วมทดสอบหยุดการนำเสนอและการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งรายใหม่และรายเดิม พร้อมแจ้งให้ผู้ใช้บริการและสมาชิกทราบก่อนที่จะยุติการให้บริการดังกล่าว ตลอดจนต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการออก Digital Service Sandbox ในกรณีไม่สำเร็จ รวมถึงรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ ETDA ทราบ
8.2 หากผู้เข้าร่วมทดสอบไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาของ ETDA สามารถยื่นขอทบทวนผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ ETDA แจ้งผลการทดสอบ

8.3 กรณีประสบความสำเร็จผู้เข้าร่วมทดสอบยังคงมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการให้บริการเพื่อติดตามความก้าวหน้า หลังจากที่ออกจาก Digital Service Sandbox ไปแล้ว ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ ETDA กำหนด

8.4 ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมทดสอบได้แจ้งผลการทดสอบต่อสำนักงาน และสำนักงานอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการทดสอบ หากกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมทดสอบจะครบกำหนดในระหว่างนั้น ให้ระยะเวลาการเข้าร่วมทดสอบมีผลขยายออกไปจนกว่าสำนักงานจะแจ้งผลให้ผู้เข้าร่วมทดสอบทราบ

 


ติดตามผลการทดสอบนวัตกรรม

เมื่อผู้ทดสอบออกจากการทดสอบแล้ว จะมีการติดตามผล ภายในระยะเวลา 3 – 6 เดือน หรือตามที่สำนักงานกำหนด