TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

บริการดิจิทัลและโครงสร้าง

เกี่ยวกับ DSS BY ETDA Documents

เกี่ยวกับ DSS BY ETDA

 

 
banner_Open.jpg

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ได้ดำเนินโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service Sandbox เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมทดสอบ อาทิ ผู้ให้บริการหรือผู้ที่ประสงค์จะให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน start up หรือกลุ่มหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ที่มีการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี สามารถเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมหรือบริการของตนก่อนการให้บริการจริงภายในสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่จำกัด เพื่อให้สามารถรองรับ Business Model ใหม่ ๆ ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"เป้าหมายของ Digital Service Sandbox
คือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและบริการ
โดยให้มีการให้บริการจริงภายใต้สภาพแวดล้อมที่จำกัด"

ลักษณะของนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าร่วมทดสอบใน
Digital Service Sandbox​

1. เป็นบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
  • พัฒนาเป็น Infrastructures หรือ Standard กลาง หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือบริการทั้งรัฐและเอกชน
  • ไม่มีกฎระเบียบรองรับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ หรือการยอมรับในธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชนหรือผู้บริโภค
  • มีความเสี่ยงที่จะขัดกับกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์การกำกับดูแล

2. มีการนำ Innovation หรือ Technology มาใช้ ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีการนำมาใช้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือแตกต่างจากบริการที่มีอยู่แล้วในประเทศ แต่ยังให้บริการในวงจำกัด หรือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดภาระที่มีอยู่เดิม

info3.jpg