TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA ชวนคนทำแผนหน่วยงานต่าง ๆ ทำแผนที่ผลลัพธ์ของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Foresight Documents
  • 03 เม.ย. 64
  • 1390

ETDA ชวนคนทำแผนหน่วยงานต่าง ๆ ทำแผนที่ผลลัพธ์ของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ETDA เปิดเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมความคิดและเวิร์กชอป เพื่อเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่ผลสำเร็จ (Outcomes) ที่แท้จริง ได้แนวทางในการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (สพธอ.) 
หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญเจ้าหน้าที่ด้านแผนนโยบาย และกลยุทธ์ ของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) ของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ภายใต้ โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและเศรษฐกิจเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564-2565 ในวันที่ 26, 30 มีนาคม และวันที่ 2 เมษายน 2564 ในรูปแบบไฮบริด ทั้งที่ ETDA และผ่านทางออนไลน์

20210402_outcome_mapping-news4.jpg

เวทีการประชุมที่จัดขึ้นเป็นรูปแบบเชิงผสมผสานระหว่างการประชุมกลุ่มย่อย และการฝึกอบรม Outcome Mapping  เพื่อให้เกิดความความคิดเห็นของกลุ่มผู้เข้าร่วมมีความชัดเจนมากขึ้น และก่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม  ผลของการประชุมจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์แบบจำลองผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีประเด็นหัวข้อการประชุมสอดคล้องตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 ด้าน ดังนี้

  •  ครั้งที่ 1 – ระดมความคิดเห็นในประเด็น “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกลไกและมาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”
  • ครั้งที่ 2 – ระดมความคิดเห็นในประเด็น “การยกระดับระบบการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของสถานการณ์โลก”
  • ครั้งที่ 3 – ระดมความคิดเห็นในประเด็น “การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างด้านมาตรฐานและกฎเกณฑ์ การใช้งานทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของทุกภาคส่วน”
  • ครั้งที่ 4 – ระดมความคิดเห็นในประเด็น “การส่งเสริมการผลิต พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”
  • ครั้งที่ 5 มีหัวข้อเกี่ยวเนื่องกับด้านที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

จากการที่ ETDA ต้องการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ และศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและการดำเนินงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตามกรอบการดำเนินงานของ ETDA ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เชื่อมโยงกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ

20210402_outcome_mapping-news5-(1).jpg

จากเป้าหมายดังกล่าวนำมาสู่ โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและเศรษฐกิจเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะตอบคำถามในเรื่อง การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่ (value chain) อย่างไร โดยได้จัดเวทีการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ขึ้น โดยมีหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วม ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งจะได้รวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำผลไปใช้ในการวิเคราะห์แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ และศึกษาผลกระทบ ตามลำดับต่อไป

File Download

  • 03 เม.ย. 64
  • 0
Size195 KB
Rating :
Avg: 4.4 (21 ratings)