TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเวที Hearing ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ Electronic Privacy Notices and Consent

e-Standard Documents
  • 18 มิ.ย. 64
  • 2444

เปิดเวที Hearing ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ Electronic Privacy Notices and Consent

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ขอเชิญหน่วยงานที่ให้บริการออนไลน์ เข้าร่วมงาน การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นี้

ตามที่ ETDA ได้เวียนร่าง ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation on ICT Standard for Electronic Transactions: ELECTRONIC PRIVACY NOTICES AND CONSENT) กด โดยกำหนดสิ้นสุดการเวียนร่างในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นั้น

ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ นี้ อธิบายภาพรวมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) การขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และสาระสำคัญของบันทึกการให้ความยินยอม (consent record) ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลควรเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน และควรส่งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ โดยจะเป็นข้อกำหนดสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) และต้องขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องแจ้งประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่ต้องขอความยินยอม (consent) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของมูลส่วนบุคคลด้วย

ก่อนสิ้นสุดการเวียนร่างฯ สป.ดศ. ทำหน้าที่ สคส. ร่วมกับ ETDA จึงขอเชิญหน่วยงานที่ให้บริการออนไลน์ เข้าร่วมงานการ ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ นี้ พร้อมร่วมให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะฯ สำหรับแนวทางการจัดทำการประกาศความเป็นส่วนตัว (privacy notice) และการขอความยินยอมที่ถูกต้องจากลูกค้า ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams Meeting

กำหนดการ*

14.00 - 14.30 น. แผนงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และส่วนที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมสำหรับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
นำเสนอโดย: ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้แทนจาก สป.ดศ. ทำหน้าที่ สคส.

14.30 - 15.00 น. ร่างข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Privacy Notices and Consent)
นำเสนอโดย:
ศุภโชค จันทรประทิน เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์การกำกับดูแล​ ETDA
วีรศักดิ์ ดีอ่ำ เจ้าหน้าที่ ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์การกำกับดูแล ETDA 

15.00 – 16.00 น. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะฯ

*กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ shorturl.asia/GeLzh ภายในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564

ร่วมให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะฯ สำหรับแนวทางการจัดทำการประกาศความเป็นส่วนตัว และการขอความยินยอมที่ถูกต้องจากลูกค้า