TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETDA เดินหน้าผลักดัน Digital Standards Master Plan

e-Standard Documents
  • 13 ส.ค. 64
  • 1932

ETDA เดินหน้าผลักดัน Digital Standards Master Plan

จากบทบาทหน้าที่ของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ซึ่งพระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 มาตรา 5 (2) กำหนดให้ ETDA จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ แผนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Digital Economy) ซึ่งมีเป้าหมายและแนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 (4) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ใน การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกันเพื่อให้การทำงานระหว่างระบบสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมตลอดทั้งทำให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่เชื่อถือ และแนวทางการส่งเสริมให้เกิด การใช้งานเท้คโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2564 ETDA จึงได้จัดทำแผนดังกล่าวที่บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติ และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง รวมทั้งมีการบูรณาการ การทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมภาคเอกชนในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ETDA_Master-Plan_Public-Hearing-1-007-(1).jpg

อย่างไรก็ดี จากการหารือร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนฉบับนี้ต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อแผนเป็น "แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามาตรฐานดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 - 2570)" ตามความเหมาะสมของแผนระดับที่ 3

ETDA_Master-Plan_Public-Hearing-1-005.jpg

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามาตรฐานดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566–2570) ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จัดขึ้น เพื่อนำเสนอ “(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามาตรฐานดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) และ (ร่าง) แผนงานโครงการสำคัญ (Flagship Projects)” พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย

  • เป้าหมายและผลลัพธ์การพัฒนามาตรฐานดิจิทัลของประเทศไทย
  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 และแผนงานโครงการสำคัญ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 และแผนงานโครงการสำคัญ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 และแผนงานโครงการสำคัญ
  • กลไกการขับเคลื่อนและติดตามแผน

ชาติชาย สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมายกร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลของประเทศขึ้นมา แผนนี้ไม่ใช่แผนของ ETDA และไม่ใช่ ETDA ทำเพียงหน่วยงานเดียว แต่เป็นแผน ที่ ETDA อำนวยความสะดวกและเชิญชวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพิจารณาว่า ในภาพของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีมาตรฐานอะไรบ้างที่ควรจะดูแล และมีมาตรฐานอะไรบ้าง ที่หน่วยงานต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปแล้ว ทำอย่างไรจะมีภาพใหญ่ภาพเดียวกัน และขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยแผนที่ได้จะนำเสนอ คธอ. ก่อนที่จะนำเสนอสภาพัฒน์ เพื่อประกาศใช้ต่อไป

ก่อนมาถึงวันนี้ มีการศึกษา หารือ และจัดประชุมกลุ่ม กับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับทั้งหมดไปปรับปรุง และจะนำ “(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนามาตรฐานดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570) และ (ร่าง) แผนงานโครงการสำคัญ (Flagship Projects)” ที่ปรับปรุงมานำเสนอในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เพื่อให้มั่นใจที่สุดและเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุด ว่าเราจะขับเคลื่อน "มาตรฐานดิจิทัล" ไปร่วมกันอย่างไรต่อไป

สำหรับท่านที่ต้องการส่งความเห็นเพิ่มเติม สามารถส่งได้ที่ https://app.sli.do/event/qw2vpdxe/live/polls

เราจะขับเคลื่อน "มาตรฐานดิจิทัล" ร่วมกันอย่างไร

File Download

  • 13 ส.ค. 64
  • 0
Size7564 KB
Rating :
Avg: 4 (4 ratings)