TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

การรับรอง Documents

 

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง

เลขที่หนังสือรับรอง ชื่อหน่วยงาน ชื่อระบบงาน สถานที่จัดทำสิ่งพิมพ์ออก
สพธอ-210-100-037 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบบการพิมพ์ออกหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารที่ต้องรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์
  1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  3. ธนาคารออมสิน
  4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  6. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด
  7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  8. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  9. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ยกเลิกการรับรอง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564