TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง Documents

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

รายการ เอกสาร
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 TH-(4).png
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555 TH-(4).png
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 TH-(4).png
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 TH-(4).png
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 TH-(4).png
  • ข้อกำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความ ฉบับที่ 1 ว่าด้วยข้อกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
TH-(4).png
  • ข้อกำหนดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยข้อกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค
TH-(4).png
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองระบบการพิมพ์ออก พ.ศ. 2561 TH-(4).png


แบบฟอร์ม

รายการ เอกสาร
คำขอรับการรับรองและการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการพิมพ์ออก TH-(4).png
เอกสารประกอบการขอรับการรับรองระบบการพิมพ์ออก TH-(4).png
แบบฟอร์มรายงานความไม่สอดคล้อง (Non-conformity Report : NCR) TH-(4).png


คู่มือสำหรับประชาชน

รายการ เอกสาร
คู่มือสำหรับประชาชน: บริการรับรองระบบการพิมพ์ออก TH-(1).png