TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

อัตราค่าธรรมเนียม Documents

 

รายการค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ 5,000 บาท/คำขอ
ค่าธรรมเนียมการตรวจเอกสารเบื้องต้น 10,000 บาท/คำขอ
ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน
1. การตรวจประเมินด้านกระบวนการ
     1.1 หัวหน้าคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินจำนวน 1 คน
     1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการพิมพ์ออก จำนวนอย่างน้อย 1 คน
     1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการพิมพ์ออกจำนวนอย่างน้อย 1 คน
2. การตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์คิดค่าใช้จ่ายตามจำนวน IP Address


30,000 บาท/คน/วัน
30,000-50,000 บาท/คน/วัน
20,000 บาท/คน/วัน
150,000 บาท/IP
ค่าธรรมเนียมในกรณีการตรวจประเมินเพิ่มเติม การชำระค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามค่าธรรมเนียมในการตรวจประเมิน
ค่าธรรมเนียมการออกใบหนังสือรับรองในรูปแบบกระดาษ 10,000 บาท/ฉบับ

 

หมายเหตุ:

  1. อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่รวมค่าใช้จายในการเดินททาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นซึ่งผู้ยื่นคำขอรับการตรวจประเมิน (Audit client) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้สำนักงานจะทำความตกลงก่อนการตรวจประเมินเป็นกรณี ๆ ไป
  2. สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมข้างต้นให้เป็นไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า