TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ e-Standard

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Standard
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “DIGITAL FUTURES & ICT CERTIFICATION SYSTEM WORKSHOP 2015”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Futures & ICT Certification System Workshop 2015”

 • 24 มิ.ย. 58
 • 777
e-Standard
สพธอ. จัดประชุม THAILAND PAYMENT MARKET PRACTICE GROUP (TH-PMPG) ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัดประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG) ครั้งที่ 1/2558

 • 22 มิ.ย. 58
 • 794
e-Standard
ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน (วิทยากรจาก ESTANDARD CENTER) ร่วมบรรยายหัวข้อ “แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพไทยเพื่อยกระดับสาธารณสุขไทย”

เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมบรรยายกับ นายแพทย์บุญชัย กิจสนาโยธิน ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส) กระทรวงสาธารณสุข

 • 14 มิ.ย. 58
 • 488
e-Standard
งานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม”

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ผนึกกำลังพันธมิตรหน่วยรับรองระบบงาน ประเทศไทยโดย 4 กระทรวง 5 หน่วยงานรับรองระบบงานระดับชาติ จัดงานสัมมนาวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก เรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม”

 • 14 มิ.ย. 58
 • 777
e-Standard
รายการเอกสารประกอบการประชุม TH-PMPG

รายการเอกสารประกอบการประชุม Thailand Payment Market Practice Group (TH-PMPG)

 • 09 มิ.ย. 58
 • 784
e-Standard
วิทยากร ESTANDARD CENTER บรรยายหัวข้อ “ระบบ E-CESS กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์” จัดโดย สกย.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จัดประชุมสัมมนา

 • 04 มิ.ย. 58
 • 826
e-Standard
ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย มธอ. 0002-2558

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล้กทรอนิกส์ หรือ คธอ. พิจรณาเห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology : TMT) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและการบริการสุขภาพด้านยาและเวชภัณฑ์

 • 28 มี.ค. 58
 • 788
e-Standard
ประกาศ คธอ. เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS) มธอ. 0001-2558

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ได้ร่วมกับ ETDA จัดทำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS)

 • 28 มี.ค. 58
 • 952
e-Standard
สพธอ. จัดงานสัมมนา 2ND FINANCIAL MESSAGE STANDARD SEMINAR (FIMES) ผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA จัดสัมมนา 2nd Financial Message Standard Seminar (FIMES) หัวข้อ “การเชื่อมโยงข้อมูลการค้าและข้อมูลการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล”

 • 17 มี.ค. 58
 • 779