TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ e-Standard

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Standard
ETDA จับมือ เครือข่ายพลเมืองเน็ต จัด OPEN FORUM เปิดบ้านในหัวข้อ “ข้อมูล​รักษา​พยาบาล​: ปิดอะไร​ เปิดตอนไหน​ ให้​ผู้ป่วย​ได้ประโยชน์?”

ตามที่ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที จัดงานสัมมนา e-Health Standard Forum ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนามาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย สพธอ. ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อสรุปเพื่อนำไปใช้งานจริงในประเทศไทย

 • 26 ก.พ. 58
 • 773
e-Standard
สพธอ. จัดงานสัมมนา “ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน”

เมื่อวันอังคารที่ 13 มกราคม และ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้จัดงานสัมมนา“ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน” ขึ้น

 • 19 ม.ค. 58
 • 960
e-Standard
สพธอ. จัดงานสัมมนา E-HEALTH STANDARD FORUM ครั้งที่ 1 ในหัวข้อทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์

เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนา Soft Infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย การเก็บรักษาเอกสารข้อมูลทางการแพทย์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 • 28 ธ.ค. 57
 • 801
e-Standard
สำนักมาตรฐานจัดอบรมการใช้งานระบบทะเบียนหมายเลข OBJECT IDENTIFIER (OID) REPOSITORY

เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้จัดงานอบรมการใช้งานระบบทะเบียนหมายเลข OID ขึ้น

 • 23 ธ.ค. 57
 • 786
e-Standard
EDICOM 2014 ยกระดับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (DIGITAL ECONOMY)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA เป็นหน่วยงานเพื่อดำเนินการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมในคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเซียและแปซิฟิก (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ AFACT)

 • 04 ธ.ค. 57
 • 779
e-Standard
สพธอ. จัดงานประชุม AFACT 2014 PLENARY MEETING

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อดำเนินการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวง ICT

 • 04 ธ.ค. 57
 • 773
e-Standard
สำนักมาตรฐาน สพธอ. บรรยายหลักสูตร “การประยุกต์ใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (NPMS)” แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

(วันที่ 30 กรกฎาคม 2557) นางภรวดี ตาปสนันทน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดอบรม “การประยุกต์ใช้มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Payment Message Standard : NPMS)” โดยการอบรมนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน NPMS และสามารถนำข้อความการชำระเงินภายในของธนาคารมาประยุกต์เป็นข้อความการชำระเงินที่ตรงตามมาตรฐาน NPMS ได้

 • 01 ส.ค. 57
 • 780
e-Standard
สพธอ.และ SWIFT จัดบรรยาย WORKSHOP ON ISO 20022 TRADE SERVICES

(วันที่ 15 กรกฎาคม 2557) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication หรือ SWIFT บรรยาย Workshop on ISO 20022 Trade Services โดยนายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สพธอ. และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สพธอ.

 • 01 ส.ค. 57
 • 795
e-Standard
สำนักมาตรฐาน สพธอ. จัดบรรยายหัวข้อ GET READY FOR CMR: XML TUTORIAL แก่ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทยและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

(วันที่ 10 กรกฎาคม 2557) นายวรฉัตร กวีวรศาสตร์ ผู้ชำนาญการอาวุโสและผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนามาตรฐาน สำนักมาตรฐาน และนายศุภโชค จันทรประทิน ผู้จัดการ ส่วนงานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน ได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Get ready for CMR: XML Tutorial”

 • 16 ก.ค. 57
 • 780