TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ Digital Transformation

ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Transformation
ร่วมลุ้น สุดยอด e-Solution เพื่อยกระดับ SMEs ไทย 30 พ.ย. นี้

ETDA และสมาร์ตพาร์ตเนอร์ ชวนทุกคนร่วมเวทีรอบสุดท้าย Hackathon: Finding the Best Enabler พร้อมชวน SMEs ร่วม Business Matching เลือก Service Provider ที่ใช่ มาต่อยอดธุรกิจ

 • 24 พ.ย. 64
 • 45
Digital Transformation
ข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ETDA เสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ

 • 18 มี.ค. 63
 • 660
Digital Transformation
เปิดโลกทัศน์เรื่องจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี AI

หลักจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ทำให้ได้ ทำให้ดี มีจริงไหม แล้วแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของไทยไปถึงไหนแล้ว

 • 26 ก.พ. 63
 • 151
Digital Transformation
ETDA เชิญภาคธุรกิจชั้นนำที่ใช้บล็อกเชนมาแชร์ประสบการณ์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จัดอบรม “ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain”

 • 17 ก.พ. 63
 • 96
Digital Transformation
Governance of Next Gen Technologies: Big Data, AI and Personal Data Protection Act in e-Commerce

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ Digital Asia Hub Thailand (DAH.th) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Governance of Next Gen Technologies: Big Data, AI and Personal Data Protection Act in e-Commerce​” ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

 • 05 ก.พ. 63
 • 323
Digital Transformation
AI สำหรับภาคธุรกิจการเงิน

AI ช่วยให้ธุรกิจไปสู่ Success ได้อย่างไร ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้พัฒนา ​

 • 29 ม.ค. 63
 • 204
Digital Transformation
 • 10 ม.ค. 63
 • 34
Digital Transformation
4 ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาการออกเอกสารดิจิทัล เพื่อการให้บริการ e Service อย่างเต็มรูปแบบ

จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในช่วงระยะเวลา 4 ปี กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งผลให้ประชาชนหรือภาคเอกชนได้รับความสะดวกจากการให้บริการของภาครัฐ

 • 18 ธ.ค. 62
 • 105
Digital Transformation
ETDA รับมอบหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ETDA Connect และ ETAX Invoice by TEDA

เพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างสรรค์โดย ETDA บริการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน และไม่มีค่าใช้จ่าย​

 • 09 ก.ย. 62
 • 70