TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ETC

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETC
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด ๔ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติกำหนดเป็นอย่างอื่น

 • 10 ม.ค. 66
 • 6964
ETC
กระทรวงไอซีทีจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานที่มีรายชื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัย ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัย

 • 30 ก.ย. 59
 • 1224
ETC
ก.ไอซีที จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “แนวทางการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

 • 18 ส.ค. 59
 • 1329
ETC
 • 03 มิ.ย. 59
 • 1251
ETC
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริกา

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีคำสั่งที่ 38/2558 เรื่อง การมอบหมายเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 09 ก.ค. 58
 • 1651
ETC
ขั้นตอนการพิจารณาและรูปแบบในการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETS-Procedure-V02)

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 14 พ.ย. 57
 • 1240