TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ETC

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETC
อนุฯ ยุทธฯ คธอ. เห็นชอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการกับเป้าหมายของ (ร่าง) แผนฯ ธุรกรรมฯ 64-65 เตรียมเสนอ คธอ. 8 เม.ย. นี้

อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม คธอ. เห็นชอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการกับเป้าหมายของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 64-65 เตรียมเสนอ คธอ. ชุดใหญ่ 8 เม.ย. นี้

  • 16 มี.ค. 64
  • 140
ETC
ก.ไอซีที จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “แนวทางการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

  • 18 ส.ค. 59
  • 10
ETC
  • 03 มิ.ย. 59
  • 13
ETC
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริกา

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีคำสั่งที่ 38/2558 เรื่อง การมอบหมายเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 09 ก.ค. 58
  • 42
ETC
ขั้นตอนการพิจารณาและรูปแบบในการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETS-Procedure-V02)

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 14 พ.ย. 57
  • 11