TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ETC

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETC
ETDA เร่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 64-65 หนุนพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ

จับมือหลายภาคส่วน หนุนพัฒนา Thailand National Digital Trade Platform: NDTP หมุดสำคัญ ดันไทย ติดอันดับ Top 20 ของ Ease of Doing Business ภายในปี 2565

  • 14 ส.ค. 64
  • 954
ETC
ก.ไอซีที จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “แนวทางการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติสำหรับการชำระล้างข้อมูลและทำลายสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

  • 18 ส.ค. 59
  • 521
ETC
  • 03 มิ.ย. 59
  • 474
ETC
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาลงโทษปรับทางปกครองสำหรับผู้ประกอบธุรกิจให้บริกา

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีคำสั่งที่ 38/2558 เรื่อง การมอบหมายเจ้าหน้าที่บังคับโทษปรับทางปกครองตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 09 ก.ค. 58
  • 616
ETC
ขั้นตอนการพิจารณาและรูปแบบในการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETS-Procedure-V02)

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  • 14 พ.ย. 57
  • 476