TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ETC

ข่าวประชาสัมพันธ์

ETC
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด ๔ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติกำหนดเป็นอย่างอื่น

 • 10 ม.ค. 66
 • 6663
ETC
แบบสำรวจเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีรายชื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด

ปัจจุบันประเทศไทยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 • 05 มี.ค. 62
 • 1274
ETC
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการโรงแรม เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบจากการ GDPR และเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการโรงแรม เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบจากการ GDPR และเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐให้มีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549

 • 25 ธ.ค. 61
 • 1218
ETC
กระทรวงดีอี ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "ความท้าทายใหม่ในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่ภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัว"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐ

 • 03 ส.ค. 61
 • 1316
ETC
หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 17 ต.ค. 60
 • 1924
ETC
ครม. มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ วาระที่ 5

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ท่าน รายละเอียดตามภาพ

 • 29 พ.ค. 60
 • 1240
ETC
ราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้ พ.ร.ฎ. ยกเลิก พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอ นิกส์ฯ ภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ทั้ง 2 ฉบับ แล้ว

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ....

 • 22 พ.ค. 60
 • 2406
ETC
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • 12 ธ.ค. 59
 • 1812