TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Workforce & Literacy

การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย Documents

ขยายความร่วมมือดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทังภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบ Co-Creation

index_1.jpg
ETDA ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  มุ่งพัฒนาให้ความรู้ทักษะด้าน Digital Skill ด้วยโปรแกรม EDC เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ ​​
index_2.jpg
ETDA ร่วมกับ โครงการกำลังใจฯ อบรมหลักสูตรพิชิตธุรกิจออนไลน์ และหลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ขยายการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคนไทยเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ