TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Workforce & Literacy

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา Documents

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

history_timeline_1.jpg
ปี 2561 : เริ่มต้นโครงการ IFBL (ไอ เอฟ บี แอล) 
 1. จัดทำหลักสูตรสำหรับการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคง และจัดพิมพ์เป็นหนังสือคู่มือหลักสูตร “วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 1” เผยแพร่ทั้งทางออฟไลน์ และออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
 2. จัดอบรม ให้กับกลุ่มเป้าหมายในระยะแรก คือ เยาวชน ผู้สูงอายุ ปีแรกมีผู้เข้าร่วม 4,116 คน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ กำแพงเพชร อุทัยธานี เชียงราย นครราชสีมา หนองบัวลำภู ชุมพร ลพบุรี นนทบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี  โดยมีผู้รับการอบรมมีผลการทดสอบของผู้รับการอบรมที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 93.56 
 3. นำเนื้อหาและสื่อจาก "Internet for Better Life: ชีวิตดี มีตังค์ใช้ ด้วยออนไลน์" ไปเผยแพร่ที่งาน Money Expo 2018 วันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 4. จัดทำเนื้อหาหลักสูตรที่เข้าใจง่ายเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.etda.or.th ของ สพธอ. เพื่อให้ผู้สนใจดาวน์โหลดไปอ่านได้ รวมทั้งจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่
history_timeline_2.jpg
ปี 2562 : สานต่อความสำเร็จสู่โลกออนไลน์ 
1. พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดทำสื่อเผยแพร่ทางออนไลน์
 • พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดทำหนังสือคู่มือ “วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2” เผยแพร่ทั้งทางออฟไลน์ และออนไลน์ สามารถดาวน์โหลด ที่นี่
 • เผยแพร่อินโฟกราฟิก และภาพข้อมูล ที่ ETDA จัดทำอย่างต่อเนื่องผ่านทางโซเชียลมีเดียหลัก คือ Facebook ของ ETDA กว่า 170 ชิ้น ในประเด็นที่เป็น hot issue ในช่วงเวลาดังกล่าว และเป็นสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับประชาชนในยุคที่ต้องเตรียมพร้อมเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น เช่น การป้องกันพาสเวิร์ด การรับมือ Cyberbully กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้โซเชียลมีเดีย เทคนิคการซื้อ-ขายออนไลน์อย่างปลอดภัย อาชีพน่าสนใจในยุคดิจิทัล เป็นต้น
 • เผยแพร่บทความที่เป็นความรู้ของโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ ETDA เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัย ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ เช่่ กลเม็ดเอาตัวรอดในยุคช้อปออนไลน์, ผู้ซื้อปลอดภัย & ร้านค้าใหม่มี, เกิด Cyberbullying ไม่ใช่เรื่องตลก, Fake News ลวงให้เชื่อ หลอกให้แชร์   ดูที่นี่
 • เผยแพร่ VDO ที่ ETDA ได้จัดทำ่ จำนวน 13  เรื่อง เช่น ทำอย่างไรให้ซื้อง่าย ขายคล่อง โดยไม่ถูกหลอกลวง, Cyberbullying, สร้างสรรค์ผลงานผ่านมือถือ, Hotline 1212, ภัยออนไลน์ ร้ายแต่ป้องกันได้ เป็นต้น โดยสื่อที่เผยแพร่ทางออนไลน์ดังกล่าว มียอดการเข้าชมรวมมากกว่า 2.16 ล้านการเข้าชม 
2. พัฒนากิจกรรมประกอบหลักสูตร และจัดอบรมสร้างความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่สนใจ
 • จัดกิจกรรมระดมความคิดกับกิจกรรม Hackathon ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เพื่อคิดค้นกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ตามเนื้อหาของโครงการ โดยนำไปใช้ในการจัดอบรมอย่างเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับการอบรม และเข้าใจได้ง่าย
 • เริ่มจัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ที่จะช่วยนำข้อมูลที่ ETDA พัฒนาขึ้นไปถ่ายทอดต่อ โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ได้มีการจัดอบรมถ่ายทอดให้แก่ผู้นำกลุ่ม ผู้นำชมรม อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ที่จะสามารถนำเนื้อหาและกิจกรรมของโครงการไปใช้เผยแพร่ต่อ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 33 คน พร้อมกระบวนการติดตามผลการนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อ
 • จัดอบรม 4 ภาคทั่วประเทศ มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 801 คน
  • ภาคกลาง ร่วมกับ บมจ. อสมท โครงการ “นักสืบสายชัวร์” จัดอบรมให้นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงหเสนี) และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และ โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม รวม 10 แห่ง ในเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562  รวมทั้งจัดอบรมให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ในโครงการ “ผู้สูงอายุยุคใหม่ เข้าถึง เข้าใจ เท่าทันสื่อ” โดยสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในกรุงเทพมหานครด้วย รวมจำนวนผู้รับการอบรมในกรุงเทพฯ และภาคกลาง จำนวน 408 คน
  • ภาคใต้ จัดอบรม ที่จังหวัดสงขลา ให้แก่แกนนำของสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 56 คน
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ จัดอบรมหลักสูตรพลเมืองดี ให้กับครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และร่วมกับสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภู จัดอบรมผู้นำกลุ่มและสมาชิกชมรมฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 28-29 กันยายน 2562 โดยมีกรรมการและผู้นำกลุ่มเครือข่ายผู้สูงอายุเข้าร่วม เพื่อนำกิจกรรมเนื้อหาของโครงการไปใช้เผยแพร่ต่อ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 268 คน
  • ภาคเหนือ ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ จัดอบรมหลักสูตรพลเมืองดี ให้กับครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 69 คน
   
history_timeline_3.jpg
ปี 2563 : ต่อยอดการเรียนรู้แบบ e-Learning
พัฒนาเนื้อหา รูปแบบสื่อสำหรับการเรียนรู้ เพื่อนำเข้าระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (e-Learning) กับพาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วม ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
 1. เผยแพร่สื่อที่ ETDA จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างสร้างสรรค์ มั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงวัย ให้มีความตระหนักในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคล รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ สร้างพฤติกรรมและจริยธรรมที่ดีเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต ที่สร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม รวมทั้งสามารถรับมือกับปัญหา ลดปัญหาความเสี่ยงและความสูญเสียจากการตกเป็นเหยื่อภัยคุกคาม 
  ตัวอย่างสื่อ VDO เผยแพร่ : 
 2. เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทาง FB Page: Dek-D.COM – เด็กดีดอทคอม ชัวร์ก่อนแชร์ และโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ของ ETDA โดยมียอดการเข้าชมสะสมสูงถึง 5 ล้านการเข้าชม (reach) 
history_timeline_4.jpg
ปี 2564 : ยกระดับจาก IFBL (ไอ เอฟ บี แอล) สู่ EDC (ETDA Digital Citizen)
 1. พัฒนาหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (EDC หรือ ETDA Digital Citizen) ที่พัฒนาจากแนวทางที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล พร้อมจัดทำเป็นคู่มือในการถ่ายทอดความรู้และเพื่อใช้ในการอบรม รวมถึงการผลิตสื่อต่างๆ ที่เหมาะกับคนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่นี่
 2. จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่กลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค รวม 10 จังหวัดโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 453 คน ประกอบด้วยเด็ก เยาวชน จำนวน 237 คน และผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน 216 คน นอกจากนี้ ยังร่วมจัดอบรมเนื้อหาด้านการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมั่นคงปลอดภัยกับหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 200 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นกว่า 89.21%
 3. จัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ในการสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ต แล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น 15 เรื่อง โดยเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ของ ETDA (Facebook, YouTube: ETDA Thailand) และช่องทางอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ มียอดการเข้าชมรวมกว่า 12.5 ล้านการเข้าชม 
  ตัวอย่างสื่อ VDO เผยแพร่ : 
 4. พัฒนาเนื้อหาหลักสูตร EDC และจัดให้มีการเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (e-Learning) โดยผู้ที่เรียนผ่านแต่ละหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านทางออนไลน์

  หลักสูตร Digital Citizen คนไทย GO CYBER ฉบับวัยเก๋า

  หลักสูตร Digital Citizen คนไทย GO CYBER ฉบับวัยใส
history_timeline_5.jpg
ปี 2565 : ขยายความร่วมมือในรูปแบบ Co-Creation สู่การสร้าง EDC Trainer
 1. เผยแพร่คู่มือเนื้อหาหลักสูตร ETDA Digital Citizen อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการโปรโมทผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ของ ETDA และเครือข่ายความร่วมมือ
 2. เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแบบเนื้อหา บทความ และอินโฟกราฟิก ผ่านช่องทางออนไลน์ของ ETDA
 3. สร้าง EDC Trainer รุ่นที่ 1 เพื่อการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ในการเผยแพร่ และอบรมกับผู้ที่สนใจ (ติดตามข่าวสาร EDC Trainer ได้ ที่นี่)
 4. ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ในการเผยแพร่ความรู้จากหลักสูตร EDC และสร้าง EDC Trainer เช่น 
  • กิจกรรม “นักสืบสายชัวร์ x ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” Virtual Camp ร่วมกับ อสมท. ให้กับเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ถึงอุดมศึกษา และครู
  • กิจกรรมอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen) วันที่ 23 มี.ค. 65 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ให้กับเยาวชน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ถึงอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป  ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ
  • กิจกรรม Young Safe Internet Leader Cyber Camp ปี 4 ร่วมกับ dtac และ Cisco อบรมการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (ETDA Digital Citizen) ในช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม ผ่านทางออนไลน์ ให้กับเยาวชนระดับชั้นมัธยมปลาย ในรูปแบบ Virtual Training
  ติดตามข้อมูลการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเพิ่มเติมได้ ที่นี่
history_timeline_5.jpg
ปี 2566 : ต่อยอดความรู้ไปยังกลุ่มเปราะบาง (คนพิการ, ผู้ต้องขัง) พร้อมยกระดับ EDC สู่กิจกรรมการแข่งขัน EDC Pitching ปีแรก
 • แข่งขันแผ่นแคมเปญ EDC Pitching กับหัวข้อ "การป้องกันภัยออนไลน์"
 • อบรม EDC Trainer รุ่นที่ 2 ทั้งมาจากการคัดเลือกผ่านแคมเปญ และจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดทั้งปี จำนวน 709 คน (ต.ค.65 - ก.ย.66)
 • อบรม และเผยแพร่สื่อออนไลน์เน้น Hot Issue ที่มีการขยายไปยังกลุ่มเปราะบางมากขึ้น
 • ขยายความร่วมมือ เช่น กกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (Smart Partner)  
 1. ปีแรกกับ กิจกรรมการแข่งขัน ในแคมเปญ EDC Pitching หัวข้อ “Digital in Hand จุดแคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” ชวนเหล่า EDC Trainer ประชาชนที่สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย ทุก Gen ร่วมส่งแผนไอเดีย ที่สะท้อนถึงแนวทางการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์สำหรับคนไทย ให้พร้อมท่องโลกดิจิทัลอย่างมั่นใจปลอดภัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 (ติดตามข่าวสาร EDC Pitching ได้ ที่นี่) 
 2. สร้าง EDC Trainer รุ่นที่ 2 เพื่อการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ในการเผยแพร่ และอบรมกับผู้ที่สนใจ  (ติดตามข่าวสาร EDC Trainer ได้ ที่นี่)
 3. เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแบบเนื้อหา บทความ และอินโฟกราฟิก ผ่านช่องทางออนไลน์ของ ETDA
 4. ขยายความร่วมมือในรูปแบบ Co-Creation สู่การสร้าง EDC Trainer เผยแพร่คู่มือเนื้อหาหลักสูตร ETDA Digital Citizen (EDC) อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการโปรโมทผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ของ ETDA และเครือข่ายความร่วมมือ
 5. ขยายความร่วมมือในการทำงานร่วมกับเครือข่าย ในการเผยแพร่ความรู้จากหลักสูตร EDC ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมถึงขยายผลไปยังกลุ่มคนพิการ และผู้ต้องขัง เช่น
  1. กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล  เพื่อขยายการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคนไทยเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ ซึ่งจะให้้ความรู้แก่ผู้ต้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และเรือนจำเป้าหมาย จำนวน 30 แห่ง รวม 900 คน ทั่วประเทศ โดย ETDA  ร่วมกับ กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมอบรม ช่วงเดือนมีนาคม ถึง มิถุนายน 2566 
  2. กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร EDC Trainer ในรูปแบบ Active Learning พร้อมกับแลกเปลี่ยนเทคนิคในการเขียนแผนการสอน ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการทดลองสอนให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ โดย ETDA ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) ทั้งหมด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง 3 รุ่น เข้าร่วมอบรม ช่วงเดือนธันวาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2566
  3. กิจกรรมจัดอบรมหลักสูตร ETDA Digital Citizen เพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะทางดิจิทัล ให้กับกลุ่มคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ โดย ETDA ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 5 รุ่น ช่วงเดือน พฤกษภาคม ถึง มิถุนายน 2566
  4. กิจกรรมการแข่งขัน EDC Pitching ในหัวข้อ “Digital in Hand จุดแคมเปญ เค้นไอเดีย ศิลปะป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” ที่สะท้อนถึงแนวทางการป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์สำหรับคนไทย โดย ETDA ร่วมมือกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท และบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Dek-D) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566
  5. กิจกรรม อบรมหลักสูตร EDC Trainer ให้กับครูเพื่อเรียนรู้ และตระหนักการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเตรียมเผยแพร่ไปยังนักเรียนและชุมชน เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน  โดย ETDA ร่วมกับเทศบาลเมืองตาก ซึ่งมีครูจาก 4 โรงเรียน รวมกว่า 150 คนเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนกันยายน 2566
ติดตามข้อมูลการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเพิ่มเติมได้ ที่นี่