TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

ARTICLE

New list Description

-
อัปเดตร่างกฎหมาย Digital Platform กับข้อสงสัยที่ใคร ๆ อยากรู้

สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ต่อ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .… เพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกัน

https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Update-Draft-Digital-Platform-Decree.aspx
 • 09 ก.ย. 64
 • 386
-
การประชุมว่าด้วยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) สาหรับคณะทำงาน working group on e-commerce

สำหรับคณะทำงาน working group on e-commerce ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือข้อบทที่เกี่ยวข้องกับ E-commerce

 • 18 เม.ย. 59
 • 28
-
G-77 Meeting of Experts on ICT and Sustainable Development for South-South Cooperation

การจัดประชุม ICT expert meeting ขึ้น  ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Anantara Siam กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอซีทีในกลุ่มสมาชิก G-77 การประชุมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ.

 • 11 เม.ย. 59
 • 21
-
คณะทำงานจัดทำร่างรายชื่อโดเมน ( Domain Name ) ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  (สพธอ.) มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ และเป็นผู้ดำเนินการด้าน Cyber Security

 • 08 มี.ค. 59
 • 34
-
การประชุม 2015 World Internet Conference

การประชุม 2015 World Internet Conference ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ เมือง Wuzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน

 • 08 มี.ค. 59
 • 8
-
“EU-U.S. Privacy Shield” กรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาฉบับใหม่

สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้บรรลุกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างประเทศระหว่าง EU และ U.S. รูปแบบใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “EU-U.S. Privacy Shield”

 • 11 ก.พ. 59
 • 37
-
การประชุม ICANN ครั้งที่ 54

การประชุม ICANN ครั้งที่ 54 ได้ประชุมอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 และวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00-18.30 (เวลาในประเทศไทย)

 • 21 ธ.ค. 58
 • 2
-
“e-Health Standard” ศึกษาดูงานระบบสาธารณสุขของประเทศแคนาดา

“e-Health Standard” หรือระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์ เป็นอีกภารกิจสำคัญของ สำนักมาตรฐาน สพธอ. ในการจัดทำมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ

 • 13 พ.ย. 58
 • 111
-
NFC เทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

NFC หรือ Near Field Communication เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Short-Range WirelessTechnology) ใช้คลื่นความถี่ 13.56 เมกะเฮิรตซ์

 • 30 ก.ย. 58
 • 443
-
ASEAN e-Authentication Workshop

This workshop aims to support secure electronic transactions development in ASEAN

 • 04 ก.ย. 58
 • 13
-
ETDA High-Level Roundtable on “Digital Economy for Our Future”

ตามที่รัฐบาลได้ตระหนักความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ จึงได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ (ข้อ ๖.๑๘)

 • 14 ก.ค. 58
 • 27
-
การระงับข้อพิพาททางออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR)

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินการค้าขายระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค

 • 30 มี.ค. 58
 • 330