TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000) Documents

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000)

ลำดับ
เรื่อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มารับเอกสาร
ผู้มายื่นเอกสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญ
1
โครงการศึกษาและเปรียบเทียบนโยบายภาษีศุลกากรสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในเวทีโลก
วิธีจ้างที่ปรึกษา (คัดเลือก)
-
-
-
-
-
-
2
โครงการวิเคราะห์และจัดทำชุดข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจแพลตฟอร์มเพื่อการกำกับดูแลตามกฎหมาย
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
-
3
โครงการจ้างทำคอนเทนต์และบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ ปี 2566
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
-
-
-
4
จ้างจัดเตรียมพื้นที่ออกบูธ ณ งาน นิทรรศการสัปดาห์วิชาการด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ปี ๒๕๖๖ (NCSA Thailand National Cyber Week 2023)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
5
จ้างเหมาทบทวนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Certificate Policy (CP) /Certificate Practices Statement (CPS) จาก WebTrust
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
6
โครงการสำรวจข้อมูลด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
-
7
โครงการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
วิธีจ้างที่ปรึกษา (ประกาศเชิญชวน)
-
-
-
-
-
8
จ้างบุคลากรโครงการ TDS-ISAC (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
9
โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลในรูปแบบโลกเสมือนจริง (Metaverse)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
10
โครงการวิเคราะห์และจัดทำชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
11
โครงการศึกษากลไกการพัฒนาและกำกับดูแลระบบนิเวศน์ที่สนับสนุนการใช้งาน Digital ID ในรูปแบบใหม่
วิธีจ้างที่ปรึกษา (คัดเลือก)
-
-
-
-
-
-
12
โครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่เกิดจากธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
ไม่พบข้อมูล