TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000) Documents

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000)

ลำดับ
เรื่อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มารับเอกสาร
ผู้มายื่นเอกสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญ
1
งานสื่อสารบทบาทและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กรผ่านงาน Techsauce Global Summit 2022
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
2
จ้างการจัดทำดัชนีตัวชี้วัดระดับความพร้อมของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Thailand e-Transactions Readiness Index)
วิธีตกลงราคา
-
-
-
-
-
-
-
3
จ้างเหมาทบทวนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Certificate Policy/Certificate Practices CP/CPS State จาก WebTrust
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
4
โครงการจ้างที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีรู้จำตัวอักษรสำหรับการแปลงเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
-
-
5
โครงการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการประเมินความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการแพลตฟอร์มสถานพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Clinic)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
6
จ้างจัดทำโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP เพื่อรองรับ การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
7
จ้างจัดทำแนวทางการจัดตั้ง Data and AI Policy Clinic
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
8
ซื้อสิทธิการใช้งานบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศสำหรับการทำงานแบบ Container พร้อมผู้ดูแลระบบ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
9
จ้างบุคลากรโครงการ TDS-ISAC (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
10
จ้างศึกษาความเป็นไปได้และความพร้อมของไทยในการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสิงคโปร์
วิธีจ้างที่ปรึกษา (ประกาศเชิญชวน)
-
-
-
11
จ้างผู้เชี่ยวชาญสำหรับโครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีจ้างที่ปรึกษา (คัดเลือก)
-
-
-
-
-
-
12
โครงการศึกษา AI Standard Landscape ของประเทศไทย
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
-
ไม่พบข้อมูล