TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000) Documents

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000)

รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด จำนวนรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 58 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 26 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 27 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 5 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
TOR
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มารับเอกสาร
ผู้มายื่นเอกสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญ
1
จัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
-
2
จ้างบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานระบบโสตทัศนูปกรณ์การประชุมทางไกลและครุภัณฑ์ IP Phone พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
-
-
-
-
3
จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
-
4
จ้างจัดเก็บเอกสาร
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
-
5
จ้างเหมาบริการตรวจสอบ บำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมอาคาร
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
-
6
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
-
7
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
-
8
ซื้อใบรับประกันการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Dynamics AX
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
9
จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ด้าน e-Commerce
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
-
10
จ้างเหมาบริการผู้ให้บริการพร้อมสนับสนุนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
-
11
โครงการจัดทำข้อมูลแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
วิธีคัดเลือก
-
-
-
-
-
-
-
-
12
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สารสนเทศ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
-
-
-