TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000) Documents

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000)

รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด จำนวนรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 174 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 126 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 43 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 5 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มารับเอกสาร
ผู้มายื่นเอกสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญ
1
จ้างบุคลากรโครงการ AJCCBC (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
2
โครงการศึกษาและออกแบบกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยวิธีการมองอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
-
-
3
โครงการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform Governance)
วิธีจ้างที่ปรึกษา (คัดเลือก)
-
-
-
-
-
-
-
4
จ้างบุคลากรโครงการธรรมาภิบาลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
5
จ้างพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพบนเว็บสื่อกลางออนไลน์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
6
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ระยะที่ ๕
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
7
โครงการบริหารจัดการข้อมูลดัชนีด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
-
-
-
8
โครงการบริหารจัดการข้อมูลดัชนีด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
9
โครงการผลิตสื่อสำหรับการพัฒนาหลักสูตรธรรมาภิบาลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
-
-
10
จ้างบุคลากรโครงการ AJCCBC (ผู้ช่วยผู้จัดการ)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
11
โครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Identity)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
12
โครงการพัฒนามาตรฐานการใช้งานเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Standard) สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
ไม่พบข้อมูล