TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000) Documents

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณปัจจุบัน (วงเงินเกิน 100,000)

รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด จำนวนรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 163 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 115 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 43 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 5 รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้าง 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มารับเอกสาร
ผู้มายื่นเอกสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญ
1
โครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Identity)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
-
-
-
2
ซื้อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบุคคลและหน่วยงาน เพื่อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการออกหลักฐานสำคัญของภาครัฐให้เป็นดิจิทัล
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
3
จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
4
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
-
-
-
5
จ้างออกแบบ จัดทำและฝึกอบรมศูนย์กลางการรวบรวมและจัดการเอกสารสำนักงาน (Document Management Library Center)
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
6
โครงการสื่อสารเพื่อส่งเสริมบทบาทการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-
-
-
-
-
-
7
ซื้อโปรแกรมสำหรับออกแบบและจัดทำแผนภาพ UML จำนวน 5 ลิขสิทธิ์
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
8
ซื้อสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือค้นหาการใช้งานคุกกี้และแจ้งการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ (Cookie Banners) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
9
โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
-
-
10
ซื้อบริการ Stock Photo ประกอบการจัดทำสื่อการถ่ายทอดความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาคนไทยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
11
จ้างผู้สอบบัญชี สพธอ. ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วิธีเฉพาะเจาะจง
-
-
-
-
-
-
-
12
การจัดทำเนื้อหาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
วิธีจ้างที่ปรึกษา (เฉพาะเจาะจง)
-
-
-
-
-
ไม่พบข้อมูล